De Nieuwe Aanpak Richtlijnen onderscheiden een aantal partijen die verantwoording inzake CE-markering hebben dan wel nemen:
  • Fabrikant

De fabrikant is een natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het ontwerpen en fabriceren van een product met de bedoeling dit onder zijn eigen naam in de Gemeenschap in de handel te brengen. De verantwoordelijkheid van een fabrikant wordt voorts bij eenieder gelegd die het beoogde gebruik van een product op zodanige wijze wijzigt, dat andere essentiële eisen van kracht worden, of die een product in belangrijke mate wijzigt of herbouwt (en zo een nieuw product maakt) met de bedoeling dit in de Gemeenschap in de handel te brengen.

De Nieuwe Aanpak richtlijnen eisen niet dat de fabrikant in de Gemeenschap is gevestigd. De in de richtlijnen vastgelegde verantwoordelijkheden zijn dus voor fabrikanten die buiten de Gemeenschap zijn gevestigd hetzelfde als voor fabrikanten die hun zetel in een lidstaat hebben.

  • Gemachtigde vertegenwoordiger

De fabrikant kan in de Gemeenschap of elders zijn gevestigd. In beide gevallen kan de fabrikant een gemachtigde vertegenwoordiger in de Gemeenschap aanwijzen om namens hem te handelen bij de uitvoering van bepaalde taken die in de toepasselijke richtlijnen worden opgelegd. Een fabrikant die buiten de Gemeenschap is gevestigd, is echter niet verplicht om een gemachtigde vertegenwoordiger te hebben, ook al kan dit
bepaalde voordelen hebben.

  • Importeur/persoon verantwoordelijk voor het in de handel brengen

De in de Gemeenschap gevestigde importeur die een product uit een derde land in de Gemeenschap in de handel brengt, heeft onder de nieuwe aanpak-richtlijnen een beperkte, maar duidelijk omschreven verantwoordelijkheid. In sommige richtlijnen wordt naar de importeur verwezen als de persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen.