Certification Experts streeft als organisatie naar het realiseren van wereldwijde markttoegang voor ontwerpers, fabrikanten, exporteurs, importeurs en distributeurs. Certification Experts specialiseert zich onder meer in internationale certificering en CE-markering om ervoor te zorgen dat producten toegang kunnen krijgen tot de gewenste (wereldwijde) markt. Verder is Certification Experts ook actief in risicoanalyses.

Certification Experts respecteert uw privacy en handelt in overeenstemming met de regels inzake gegevensbescherming. Certification Experts zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootste omzichtigheid worden verwerkt.

Definities
In deze privacyverklaring gelden de volgende definities:

1.          GDPR: General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming

 • Betrokkene: elk levend individu waarop persoonsgegevens betrekking hebben.
 • Persoonsgegevens: informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • Privacyverklaring: deze privacyverklaring die informatie biedt over de verwerking van persoonsgegevens.
 • Verwerking: elke bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, zoals: verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen.
 • Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van Certification Experts persoonsgegevens verwerkt.
 • Website: https://certification-experts.com/

1.       WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals verder uiteengezet is Certification Experts, gevestigd in (3621 ZC) Breukelen, Amerlandseweg 7 (KVK 53305159).

In deze privacyverklaring zetten we uiteen hoe we uw persoonsgegevens veilig verwerken.

2.       WELKE CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT CERTIFICATION EXPERTS?

Normaal websitebezoek: 

 1. voornaam;
 2. achternaam;
 3. bedrijfsnaam;
 4. telefoonnummer;
 5. land;
 6. verzoek.

Certification Experts verwerkt persoonsgegevens uitsluitend wanneer (i) Certification Experts een overeenkomst met u moet uitvoeren, (ii) Certification Experts moet voldoen aan wettelijke verplichtingen, (iii) de verwerking gebeurt in het kader van onze gerechtvaardigde belangen en uw rechten niet zwaarder wegen, en (iv) u ons hiertoe toestemming hebt gegeven.

Certification Experts gebruikt de verzamelde gegevens voor uiteenlopende doeleinden zoals (i) contact met u opnemen om een verzoek te beantwoorden.

Gemachtigde vertegenwoordiger:

 1. rol;
 2. handelsmerk;
 3. bedrijfsnaam;
 4. bedrijfsadres;
 5. land;
 6. voor- en achternaam van de contactpersoon;
 7. e-mailadres van de contactpersoon;
 8. telefoonnummer van de contactpersoon;
 9. naam en aantal producten;
 10. nummer van technische bestanden van producten

Certification Experts verwerkt persoonsgegevens uitsluitend wanneer (i) Certification Experts een overeenkomst met u moet uitvoeren, (ii) Certification Experts moet voldoen aan wettelijke verplichtingen, (iii) de verwerking gebeurt in het kader van onze gerechtvaardigde belangen en uw rechten niet zwaarder wegen, en (iv) u ons hiertoe toestemming hebt gegeven.

Certification Experts gebruikt de verzamelde gegevens voor uiteenlopende doeleinden zoals (i) gemachtigde vertegenwoordiging, (ii) uitvoeren van procedures voor het verkrijgen van de CE-markering en (iii) uitvoeren van procedures voor het verkrijgen van internationale certificering. 

Aankoop door btw-plichtig bedrijf in de Europese Unie:

 1. bedrijfsnaam; 
 2. land;
 3. btw-nummer;
 4. naam en e-mailadres (afhankelijk van betaalwijze).

Aankoop door btw-plichtig bedrijf buiten de Europese Unie:

 1. land;
 2. e-mailadres en kaartnummer (afhankelijk van betaalwijze).

Zowel bij een aankoop door een btw-plichtig bedrijf binnen de Europese Unie als bij een aankoop door een btw-plichtig bedrijf buiten de Europese Unie, verwerkt Certification Experts uitsluitend persoonsgegevens wanneer (i) Certification Experts een overeenkomst met u moet uitvoeren, (ii) Certification Experts moet voldoen aan wettelijke verplichtingen, (iii) de verwerking gebeurt in het kader van onze gerechtvaardigde belangen en uw rechten niet zwaarder wegen, en (iv) u ons hiertoe toestemming hebt gegeven.

Certification Experts gebruikt de verzamelde gegevens voor de levering van producten aangekocht via de webshop.

Contact opnemen met Certification Experts, registreren voor onze nieuwsbrief of een vertrouwelijkheidsovereenkomst ontvangen:

 1. naamsgegevens (voornaam, achternaam);
 2. e-mailadres;
 3. telefoonnummer;
 4. bedrijfsnaam;
 5. land;
 6. vraag waarvoor u contact opne