Certification Experts streeft als organisatie naar het realiseren van wereldwijde markttoegang voor ontwerpers, fabrikanten, exporteurs, importeurs en distributeurs. Certification Experts specialiseert zich onder meer in internationale certificering en CE-markering om ervoor te zorgen dat producten toegang kunnen krijgen tot de gewenste (wereldwijde) markt. Verder is Certification Experts ook actief in risicoanalyses.

Certification Experts respecteert uw privacy en handelt in overeenstemming met de regels inzake gegevensbescherming. Certification Experts zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootste omzichtigheid worden verwerkt.

Definities
In deze privacyverklaring gelden de volgende definities:

1.          GDPR: General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming

 • Betrokkene: elk levend individu waarop persoonsgegevens betrekking hebben.
 • Persoonsgegevens: informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • Privacyverklaring: deze privacyverklaring die informatie biedt over de verwerking van persoonsgegevens.
 • Verwerking: elke bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, zoals: verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen.
 • Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van Certification Experts persoonsgegevens verwerkt.
 • Website: https://certification-experts.com/

1.       WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals verder uiteengezet is Certification Experts, gevestigd in (3621 ZC) Breukelen, Amerlandseweg 7 (KVK 53305159).

In deze privacyverklaring zetten we uiteen hoe we uw persoonsgegevens veilig verwerken.

2.       WELKE CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT CERTIFICATION EXPERTS?

Normaal websitebezoek: 

 1. voornaam;
 2. achternaam;
 3. bedrijfsnaam;
 4. telefoonnummer;
 5. land;
 6. verzoek.

Certification Experts verwerkt persoonsgegevens uitsluitend wanneer (i) Certification Experts een overeenkomst met u moet uitvoeren, (ii) Certification Experts moet voldoen aan wettelijke verplichtingen, (iii) de verwerking gebeurt in het kader van onze gerechtvaardigde belangen en uw rechten niet zwaarder wegen, en (iv) u ons hiertoe toestemming hebt gegeven.

Certification Experts gebruikt de verzamelde gegevens voor uiteenlopende doeleinden zoals (i) contact met u opnemen om een verzoek te beantwoorden.

Gemachtigde vertegenwoordiger:

 1. rol;
 2. handelsmerk;
 3. bedrijfsnaam;
 4. bedrijfsadres;
 5. land;
 6. voor- en achternaam van de contactpersoon;
 7. e-mailadres van de contactpersoon;
 8. telefoonnummer van de contactpersoon;
 9. naam en aantal producten;
 10. nummer van technische bestanden van producten

Certification Experts verwerkt persoonsgegevens uitsluitend wanneer (i) Certification Experts een overeenkomst met u moet uitvoeren, (ii) Certification Experts moet voldoen aan wettelijke verplichtingen, (iii) de verwerking gebeurt in het kader van onze gerechtvaardigde belangen en uw rechten niet zwaarder wegen, en (iv) u ons hiertoe toestemming hebt gegeven.

Certification Experts gebruikt de verzamelde gegevens voor uiteenlopende doeleinden zoals (i) gemachtigde vertegenwoordiging, (ii) uitvoeren van procedures voor het verkrijgen van de CE-markering en (iii) uitvoeren van procedures voor het verkrijgen van internationale certificering. 

Aankoop door btw-plichtig bedrijf in de Europese Unie:

 1. bedrijfsnaam; 
 2. land;
 3. btw-nummer;
 4. naam en e-mailadres (afhankelijk van betaalwijze).

Aankoop door btw-plichtig bedrijf buiten de Europese Unie:

 1. land;
 2. e-mailadres en kaartnummer (afhankelijk van betaalwijze).

Zowel bij een aankoop door een btw-plichtig bedrijf binnen de Europese Unie als bij een aankoop door een btw-plichtig bedrijf buiten de Europese Unie, verwerkt Certification Experts uitsluitend persoonsgegevens wanneer (i) Certification Experts een overeenkomst met u moet uitvoeren, (ii) Certification Experts moet voldoen aan wettelijke verplichtingen, (iii) de verwerking gebeurt in het kader van onze gerechtvaardigde belangen en uw rechten niet zwaarder wegen, en (iv) u ons hiertoe toestemming hebt gegeven.

Certification Experts gebruikt de verzamelde gegevens voor de levering van producten aangekocht via de webshop.

Contact opnemen met Certification Experts, registreren voor onze nieuwsbrief of een vertrouwelijkheidsovereenkomst ontvangen:

 1. naamsgegevens (voornaam, achternaam);
 2. e-mailadres;
 3. telefoonnummer;
 4. bedrijfsnaam;
 5. land;
 6. vraag waarvoor u contact opneemt met Certification Experts.

Certification Experts verwerkt persoonsgegevens uitsluitend wanneer (i) Certification Experts een overeenkomst met u moet uitvoeren, (ii) Certification Experts moet voldoen aan wettelijke verplichtingen, (iii) de verwerking gebeurt in het kader van onze gerechtvaardigde belangen en uw rechten niet zwaarder wegen, en (iv) u ons hiertoe toestemming hebt gegeven.

Certification Experts gebruikt de verzamelde gegevens voor uiteenlopende doeleinden zoals (i) verzenden van een nieuwsbrief, (ii) verzenden van een vertrouwelijkheidsovereenkomst en (iii) contact opnemen als antwoord op een contactformulier.

3.       HOE WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD? 

Certification Experts verzamelt persoonsgegevens van een betrokkene op de volgende manier(en):

 1. CRM-systeem verzamelt gegevens uit het formulier op de website zoals ingevuld door een betrokkene;
 2. CRM-systeem verzamelt gegevens uit e-mails van een betrokkene.

Cookies

Certification Experts gebruikt cookies op de website. In ons Cookiebeleid kunt u meer lezen over welke cookies worden geplaatst, de doeleinden ervan en door welke partijen dit gebeurt. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken.

Google Analytics

 1. We maken gebruik van Google Analytics-cookies;
 2. We hebben een verwerkingsovereenkomst gesloten met Google;
 3. We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
 4. We hebben het delen van gegevens uitgeschakeld; 
 5. We gebruiken andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies, met name Google Search Console en Google AdWords. 

ReCAPTCHA

Certification Experts gebruikt reCAPTCHA op de website. In ons Cookiebeleid kunt u meer lezen over deze cookie, de doeleinden van de plaatsing ervan en door welke partijen dit gebeurt.

4.       DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Indien nodig doet Certification Experts een beroep op derden voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit verloopt altijd in overeenstemming met deze privacyverklaring. Deze derden worden beschouwd als verwerker.

Certification Experts garandeert en treft de passende regelingen met deze derden met betrekking tot de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen. Certification Experts sluit een verwerkingsovereenkomst af met elke verwerker, om ervoor te zorgen dat deze derden uw gegevens (die verwerkt moeten worden) uitsluitend verwerken volgens de instructies van Certification Experts.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan bevoegde autoriteiten indien Certification Experts hiertoe verplicht is op basis van een wettelijke vereiste.

Certification Experts kan zich verplicht zien om persoonsgegevens door te geven naar andere landen, binnen of buiten de Europese Unie. In dat geval neemt Certification Experts alle nodige maatregelen om persoonsgegevens op rechtmatige wijze aan zulke landen door te geven.

5.       WAT ZIJN UW RECHTEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING?

Certification Experts vindt het belangrijk dat u weet welke rechten u kunt uitoefenen. Hieronder vindt u een overzicht van uw rechten:

INZAGE EN RECTIFICATIE

U beschikt over de mogelijkheid om uw persoonsgegevens die verwerkt worden door Certification Experts in te zien en te controleren, alsook of en op welke manier uw persoonsgegevens worden verwerkt. Hetzelfde geldt wanneer uw persoonsgegevens onjuist zijn. U kunt een verzoek richten aan Certification Experts om uw persoonsgegevens indien nodig te corrigeren.

BEZWAAR

U hebt het recht om bewaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

WISSING OF BEPERKING 

Als u uw persoonsgegevens wil laten verwijderen, kunt u Certification Experts hiertoe verzoeken. Als Certification Experts een wettelijke verplichting heeft om bepaalde persoonsgegevens voor een langere termijn te bewaren, wordt u hiervan in kennis gesteld. U hebt ook het recht om Certification Experts te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS
U hebt het recht om uw persoonsgegevens op te vragen voor opslag voor persoonlijk (her)gebruik. U hebt ook het recht om Certification Experts te vragen uw persoonsgegevens over te dragen naar een andere partij.

INTREKKING VAN TOESTEMMING

U hebt ook het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken wanneer Certification Experts zich baseert op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.

Als u een van deze rechten wenst uit te oefenen, of als u vragen hebt over deze privacyverklaring, neem contact op met Certification Experts op info@certification-experts.com of Amerlandseweg 7, 3621 ZC, Breukelen, Nederland.

We hebben een reactietermijn van vier (4) weken, vanaf de datum van ontvangst van uw verzoek. We zullen evalueren of uw verzoek gegrond is. Op basis van uw verzoek kunnen we ook om bijkomende informatie vragen, bijvoorbeeld om uw identiteit te verifiëren. Als we niet ingaan op uw verzoek, zullen we dit rechtvaardigen en beschikt u over de mogelijkheid om bezwaar te maken door uw bezwaar te verzenden naar het eerder genoemde adres.

6.       HOELANG BEWAART CERTIFICATION EXPERTS UW PERSOONSGEGEVENS?

Certification Experts bewaart persoonsgegevens niet langer dan vereist voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Certification Experts hanteert verschillende bewaartermijnen, afhankelijk van het doel en de gegevenscategorie, tenzij we wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens voor een langere termijn te bewaren.

NORMAAL WEBSITEBEZOEK

Bij een normaal bezoek aan de website hanteren we een bewaartermijn tot twaalf (12) maanden na het desbetreffende websitebezoek.

GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER

Als u Certification Experts vraagt om op te treden als gemachtigd vertegenwoordiger, worden uw gegevens door ons bewaard tot maximaal twaalf (12) maanden na de verwerking van het verzoek.

AANKOOP VIA WEBSHOP

Als u een aankoop doet via de webshop, hanteren we een bewaartermijn van maximaal twaalf (12) maanden na de aankoop om verdere serviceverzoeken te kunnen verwerken.

CONTACT OPNEMEN MET CERTIFICATION EXPERTS, REGISTREREN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF OF EEN VERTROUWELIJKHEIDSOVEREENKOMST ONTVANGEN

Als u contact opneemt met Certification Experts, zich registreert voor de nieuwsbrief of vraagt om een vertrouwelijkheidsovereenkomst te ontvangen, bewaren we uw informatie tot maximaal twaalf (12) maanden na ontvangst van uw bericht, registratie of verzoek.

7.       HOE BESCHERMT CERTIFICATION EXPERTS UW PERSOONSGEGEVENS?

Certification Experts doet alles wat in zijn vermogen ligt om uw persoonsgegevens te beschermen. Hiertoe heeft Certification Experts gepaste technische en organisatorische maatregelen genomen tegen verlies of enige vorm van onjuiste verwerking, waaronder, maar niet beperkt tot, het gebruik van een wachtwoord voor toegang tot het CRM-systeem.

8.       KAN CERTIFICATION EXPERTS DEZE PRIVACYVERKLARING WIJZIGEN?

Certification Experts behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen wanneer nodig. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 1 april 2021.

9.       HEBT U EEN KLACHT?

Als u een klacht hebt, laat het ons weten. U kunt uw klacht sturen naar info@certification-experts.com.

U kunt ook contact opnemen met de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

10. HEBT U EEN VRAAG?

Als u een vraag hebt, kunt u een e-mail sturen naar info@certification-experts.com.