De nieuwe ATEX Richtlijn (2014/34/EU) is op 29 maart 2014 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De richtlijn introduceert identieke eisen voor elk land in the European Economic Area (EEA) voor de veiligheid van apparatuur gebruikt in een explosieve atmosfeer.

Toepassingsbereik
De richtlijn is van toepassing op alle apparatuur die worden gebruikt in een gebied waar een explosieve atmosfeer kan ontstaan, die zowel elektrische en mechanische uitrusting omvat. De richtlijn geldt ook voor beveiligingssystemen die bedoeld zijn om de verspreiding van een explosie te voorkomen. Apparaten en beveiligingssystemen die worden gebruikt buiten het gevaarlijke gebied, maar die bijdragen aan de veiligheid in de gevaarlijke zone (ook wel bekend als de bijbehorende uitrusting) vallen ook onder de richtlijn.

De definitie van een explosieve atmosfeer wordt als volgt in de richtlijn gedefinieerd:

– Een explosieve atmosfeer: een “mengsel met lucht, onder atmosferische omstandigheden, van brandbare stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels of stof, die na ontsteking zich uitbreiden tot het verbranden van het gehele niet verbrande mengsel”.

Het volgende is een indicatie van de atmosferische omstandigheden:

– “Een omgevingstemperatuur van -20 ° C tot 80 ° C en een drukbereik van 0,8 bar en 1,1 bar kan geschikt zijn als basis voor het ontwerp en het beoogde gebruik van producten”.

De richtlijn is niet van toepassing op omgevingen waar er geen apparatuur is. Er zijn nog een paar uitzonderingen. Sommige producten zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van de ATEX-richtlijn, wanneer de toepassing van de ATEX-eisen zou leiden tot afwijkingen in de toepassing van andere richtlijnen, zoals medische hulpmiddelen of persoonlijke beschermingsmiddelen.

Apparatuur groepen
In de nieuwe ATEX richtlijn is er onderscheid gemaakt tussen twee groepen apparatuur:

  • Groep 1 omvat apparatuur die is ontworpen en uitgerust om te functioneren in de ondergrondse delen van mijnen en in delen van bovengrondse installaties van mijnen. Bij deze mijnen moet wel mijngas en / of brandbaar stof aanwezig zijn.
  • Groep 2 omvat apparatuur die bedoeld zijn voor gebruik in gebieden waar een voortdurende explosieve atmosfeer aanwezig is, veroorzaakt door mengsels van lucht met gas, damp, nevel of stof.

Beide groepen zijn onderverdeeld in categorieën. Groep 1 heeft twee categorieën:

Categorie M 2 omvat apparaten die zo zijn ontworpen dat zij in overeenstemming met de operationele parameters werken, terwijl categorie M 1 apparatuur omvat die is ontworpen met extra speciale beveiligingsmiddelen om te kunnen werken in overeenstemming met de operationele parameters.

Groep 2 heeft drie categorieën:

Apparatuur van categorie 1 omvat apparaten ontworpen om een zeer hoog niveau van bescherming te garanderen. Apparatuur van categorie 2 omvat apparatuur die is ontworpen om een hoog niveau van bescherming te garanderen en apparatuur van categorie 3 omvat apparatuur die is ontworpen om een normaal niveau van bescherming te garanderen.

Bijlage I van de nieuwe ATEX-richtlijn 2014/34 / EU geeft criteria om de indeling van apparaten van de groepen bepalen in categorieën.

Essentiele eisen
Bijlage II van de nieuwe ATEX richtlijn 2014/34/EU geeft de essentiele gezondheids- en veiligheidseisen weer, betreffende het ontwerp en de bouw van de apparatuur. Apparatuur dat onder de werkingssfeer van deze richtlijn valt, moet aan de –geschikte- essentiële eisen voldoen. Voor het opstellen van de Verklaring van Overeenstemming moet de fabrikant ervoor zorgen dat de apparatuur voldoen aan de eisen van de richtlijn.

De essentiële eisen zijn onderverdeeld in:

1. Algemene eisen;

2. Eisen voor beide apparaat-groepen;

3. Aanvullende eisen op het gebied van beveiligingssystemen;

Verplichting van de fabrikant
De fabrikant moet ervoor zorgen dat de apparatuur voldoet aan de richtlijn voor het opstellen van de conformiteitsverklaring. Zonder deze verklaring krijgt de fabrikant geen CE-markering voor zijn apparatuur. Om te bepalen of het apparaat voldoet aan de richtlijn moet overeenstemming worden beoordeeld. Er zijn verschillende procedures die kunnen worden gevolgd om de conformiteit van de apparatuur te beoordelen. De desbetreffende procedure is afhankelijk van het type en de groep van apparatuur. De procedures worden vermeld in artikel 13 van Richtlijn 2014/34/EU.

De fabrikant moet er ook voor zorgen dat de technische documentatie voldoet aan de technische documentatie-eisen. Deze eisen zijn essentiële eisen en daarom zijn ze te vinden in bijlage I van de Richtlijn 2014/34/EU. De technische documentatie moet voldoende informatie bevatten om te bepalen of de apparatuur voldoet aan de essentiële eisen. De technische documentatie moet de toepasselijke eisen specificeren en, voor zover relevant voor de beoordeling, het ontwerp, de fabricage en de werking van het product.

De technische documentatie zal tenminste het volgende bevatten:

  • een algemene beschrijving van het product;
  • ontwerp- en constructietekeningen evenals schema’s van de componenten, zelfstandige onderdelen, schakelingen, enz .;
  • beschrijvingen en toelichtingen die noodzakelijk zijn voor het begrijpen van die tekeningen en schema’s en de werking van het product;
  • een lijst van referenties van geharmoniseerde normen die geheel of gedeeltelijk zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie of, indien de geharmoniseerde normen niet zijn toegepast, beschrijvingen van de gekozen oplossingen die voldoen aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van deze richtlijn, met inbegrip van een lijst van andere relevante toegepaste technische specificaties. Bij gedeeltelijk toegepaste geharmoniseerde normen wordt in de technische documentatie gespecificeerd welke delen zijn toegepast;
  • berekeningen voor ontwerpen, uitgevoerde controles, enz.;
  • testrapporten.

Inwerkingtreding
De lidstaten van de Europese Unie publiceren en keuren de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen goed die nodig zijn om te voldoen aan de nieuwe ATEX-richtlijn van 20 april 2016. Uiterlijk op 20 april 2016 moet elke communautaire marktdeelnemer waarvoor de nieuwe ATEX richtlijn relevant is, zorgen dat zijn apparatuur voldoet aan de richtlijn.

Certification Experts
Indien u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met technisch juridische afdeling van Certification Experts te bereiken op technical.and.legal@cer-old.sonder.baby of via 0294 – 48 33 55.+31 (0) 294 48 33 55.

Contact Formulier

[si-contact-form form=’3′]