Veel gestelde vragen over CE Markering

Wat kost het CE-markeringsproces?

De kosten van het CE-markeringsproces hangen af van het product dat gecertificeerd dient te worden. Gekeken moet worden naar de verschillende Europese richtlijnen en normen die op het product van toepassing zijn. Indien op een product meerdere richtlijnen van toepassing zijn, brengt dit hogere kosten met zich mee. Daarnaast hangen aan de verschillende testmethodes verschillende kosten. Op grond van (technische)productinformatie kunnen de technische juristen van Certification Experts u zeer snel van een prijsopgave voorzien. Klik hier voor meer informatie.

 

De duur van het CE-markeringsproces hangt af van verschillende factoren. Als eerst hangt het af van het soort product en van het feit in welke mate het product al voldoet aan de essentiëleeisen die worden gesteld in de van toepassing zijnde richtlijnen. In sommige gevallen kunnen de essentiële eisen pas op locatie bij de verantwoordelijke partij worden vastgesteld, wat de ene keer meer tijd dan de andere in beslag zal nemen.

De totale duur van het CE-markeringsproces is daarnaast afhankelijk van de partij die verantwoordelijk is voor de modificaties aan het product om het in overeenstemming met de essentiële eisen uit de geldende richtlijnen te brengen.

 

De Nieuwe Aanpak Richtlijnen verplichten de fabrikant om technische documentatie (Technisch Dossier) op te stellen met daarin informatie om aan te tonen dat het product aan de toepasselijke eisen voldoet. De inhoud van de TD verschilt per richtlijn. In het algemeen moet in de documentatie het ontwerp, de fabricage en de werking van het product (de gebruikershandleiding) worden beschreven.

Welke details in de TD moeten worden opgenomen, hangt af van de aard van het product en wat, vanuit technisch oogpunt, nodig wordt geacht om aan te tonen dat het product aan de essentiële eisen van de relevante richtlijn voldoet.

De fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde vertegenwoordiger is tevens verplicht om een EG Verklaring van Overeenstemming op te stellen. De EG Verklaring van Overeenstemming is een verklaring waarin de verantwoordelijke partij verklaart en garandeert dat het product aan de essentiële eisen van de toepasselijke richtlijnen voldoet.

 

Wat is een Technisch Dossier?

Het Technisch Dossier  (TD) bevat relevante informatie waaruit moet blijken dat aan de essentiële eisen uit de geldende richtlijn(en) is voldaan. Het TD moet ten minste tot tien jaar na de bouwdatum van de machine of, bij serieproductie, van de laatst geproduceerde eenheid daarvan, ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten blijven. Voor de fabrikant, zijn gemachtigde vertegenwoordiger of de importeur vormt het TD tevens het technisch bewijsmateriaal, dat mogelijkheden van verweer biedt bij aansprakelijkheidsclaims. De inhoud van het TD is per richtlijn  in overeenstemming met de desbetreffende producten vastgelegd.

 

Kan ik zelf mijn product CE-certificeren?

Ja dat is mogelijk, indien uw product een relatief laag veiligheidsrisico met zich meedraagt. U dient daarbij middels de EG Verklaring van Overeenstemming een Technisch Dossier verantwoording af te leggen dat uw product voldoen aan de essentiële eisen uit de voor uw product geldende richtlijnen.

 

Wat is het verschil tussen CSA en CE?

Het belangrijkste verschil tussen CSA en CE is dat een CSA markering niet wettelijk verplicht is. De fabrikant mag in principe zijn producten zonder CSA markering op de Canadese markt brengen. In het praktijk vraagt men echter bijna altijd om CSA gecertificeerde producten.

 

Hoelang is mijn Verklaring van Overeenstemming geldig?

De EG Verklaring van Overeenstemming is voor onbepaalde tijd geldig nadat de essentiële veiligheidseisen van het product zijn vastgesteld en blijft geldig voor producten waaraan geen belangrijke wijzigingen zijn aangebracht, d.w.z. producten die zijn gerepareerd zonder dat de oorspronkelijke werking, het oorspronkelijke doel of het oorspronkelijke type is gewijzigd

Producten waaraan belangrijke wijzigingen zijn aangebracht met de bedoeling de oorspronkelijke werking, het oorspronkelijke doel of type te wijzigen nadat het product in gebruik is genomen, bijv. door gebruik te maken van andere componenten of nieuwe leveranciers, kunnen als nieuwe producten worden beschouwd.

Wanneer zulke veranderingen optreden zal het certificeringproces opnieuw moeten plaatsvinden, eventueel op basis van de vorige certificering, en zal er een nieuwe EG Verklaring van Overeenstemming, conform nieuwe Richtlijnen en/of normen, moeten worden opgesteld.