In de nieuwe laagspanningsrichtlijn heeft iedere marktdeelnemer zijn eigen definitie.

  • De fabrikant is diegene die elektrisch materiaal vervaardigt en onder zijn naam of handelsmerk verhandelt.
  • De gemachtigde is diegene die schriftelijk door een fabrikant is gemachtigd.
  • De importeur is een in Europa gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die elektrisch materiaal uit een derde land in Europa in de handel brengt.
  • De distributeur is een natuurlijke of rechtspersoon die van verschillende fabrikanten of importeurs elektrisch materiaal op de Europese markt brengt.

 

In de nieuwe laagspanningsrichtlijn staat dat de fabrikant voor zijn product een interne productiecontrole dient uit te voeren, waarmee hij garandeert en verklaart dat zijn product aan de toepasselijke eisen van de nieuwe Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU voldoet. Voorts stelt de fabrikant voor zijn product de technische documentatie samen, waarvan de risicoanalyse en –beoordeling een belangrijk onderdeel uitmaken. Eveneens zorgt de fabrikant er voor dat het fabricage- en controleproces waarborgt dat de vervaardigde producten voldoen aan de eisen van de nieuwe Laagspanningsrichtlijn. De fabrikant brengt de CE-markering op zijn product aan en stelt EU-conformiteitsverklaring op. De verplichting voor de conformiteitsbeoordeling berusten uitsluitend bij de fabrikant en voor de conformiteitsbeoordelingsprocedures is geen aangemelde instantie nodig.

De nieuwe laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU stelt ook dat de importeur dient na te gaan of het elektrisch materiaal dat hij in de handel wil brengen voldoet aan de eisen van de nieuwe Laagspanningsrichtlijn. De importeur moet er tevens op toezien dat er conformiteitsbeoordelingsprocedures zijn uitgevoerd, de CE-markering op het product is aangebracht en het productdossier beschikbaar is. De importeur moet zijn naam en postadres op het product aanbrengen en indien het product te klein is op de productverpakking. De distributeur en importeur moeten bereid zijn actief mee te werken om aan de overheid alle nodige informatie over het elektrisch materiaal te verstrekken. De marktdeelnemers dienen de identificatiegegevens van andere marktdeelnemers te bewaren, echter het bijwerken van deze gegevens is geen verplichting.

Wanneer één van de marktdeelnemers het elektrisch materiaal onder hun eigen naam of handelsmerk in de handel brengt of elektrisch materiaal dusdanig wijzigt dat de conformiteit van de richtlijn niet meer geldt, wordt die als fabrikant gezien.

Overheden moeten de communicatie tussen marktdeelnemers, markttoezichtautoriteiten en consumenten vergemakkelijken door de marktdeelnemers aan te sporen om naast hun postadres ook een webadres te vermelden.

De nieuwe Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU wordt op 26 april 2016 wettelijk verplicht. Voor vragen kunt u ons altijd benaderen via +31 (0) 294 48 33 55 of via info@cer-old.sonder.baby. Onze technisch juridische experts staan u graag te woord.