CE

Behaal succesvol uw CE markering

en breng uw producten veilig op de Europese markt

Certification Experts is uw full-service compliance partner en begeleidt u door het complete CE markeringsproces heen om zo snel mogelijk een Conformiteitsverklaring te behalen. Met ruim 25 jaar ervaring, zal ons team u ondersteunen bij het verkrijgen van toegang tot de Europese markt.

CE markering

Het CE keurmerk geeft aan dat uw product in overeenstemming is met de Europese productwetgeving. Het is verplicht voor alle fabrikanten wiens producten binnen de relevante CE richtlijnen en verordeningen vallen om het CE keurmerk te behalen voor ze toegang krijgen tot de Europese markt. Wanneer een bedrijf een product onder diens eigen naam aanbiedt, worden zij gezien als de wettelijke fabrikant en dragen zij dezelfde verantwoordelijkheden als de Original Equipment Manufacturer (OEM). Het bedrijf is dan zelf verantwoordelijk voor het bevestigen van de CE markering.

Uitdagingen van CE markering

Het behalen van het CE keurmerk kan een lang en ingewikkeld proces zijn. Hierbij moet rekening worden gehouden met kennis van de regelgeving gedurende het proces en het kan tijdrovend zijn. Men moet hierbij rekening houden met het vinden van de benodigde testfaciliteiten, beschikken over de benodigde kennis van de regelgeving en rekening houden met de tijd die het vergt om de CE keuring succesvol te voltooien.

Begeleiding van begin tot eind

Onze CE experts zullen u door alle vereiste processen begeleiden, en alle testen uitvoeren die er voor nodig zijn om het CE keurmerk te behalen. Als uw full-service compliance partner maken we dit lange en gecompliceerde proces zo gemakkelijk mogelijk voor u.
Europese Markt

Vertrouw op onze experts om de CE-markering voor uw product te verzorgen.

CE markering betekenis

CE is de Franse afkorting van Conformité Européenne (Europese Conformiteit). Door het CE keurmerk op uw product aan te brengen, verklaart u als fabrikant dat uw product voldoet aan alle juridische veiligheidseisen betreffende gezondheid en milieu. Met het behalen van het CE keurmerk kan uw product verkocht worden binnen Europees Economische Ruimte (EER).

Wie heeft CE markering nodig?

Om de Europese markt te mogen betreden, is de CE markering verplicht voor alle fabrikanten wiens producten onder de relevante CE richtlijnen en verordeningen vallen. Wanneer een importeur een product onder diens eigen naam aanbiedt, dragen zij dezelfde verantwoordelijkheden als de fabrikant, en zijn zij zelf verantwoordelijk voor het bevestigen van de CE markering. Als alternatief kan een gemachtigde vertegenwoordiger (MV) ook wel bekend als Authorised Representative (AR) worden aangesteld.

CE markering is verplicht voor fabrikanten die behoren tot de volgende productgroepen:

 • Machines (MD)
 • Medische Hulpmiddelen (MDR)
 • Radioapparatuur (RED)
 • Laagspanning (LVD)
 • Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Drukapparatuur (PED)
 • Speelgoed veiligheid (TSD)
 • Bouwproducten (CPR)
 • Beperking van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS)
 • Actieve implanteerbare medische apparaten
 • Apparaten die gasvormige brandstoffen verbranden
 • Kabelbaaninstallaties ontworpen om personen te vervoeren
 • Ecodesign van energie gerelateerde producten
 • Apparatuur en beveiligingssystemen voor gebruik in explosieve omgevingen (ATEX)
 • Explosieven voor civiel gebruik
 • Warmwaterboilers
 • Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (IVDR)
 • Liften
 • Meetinstrumenten
 • Geluidsemissie in de omgeving
 • Niet-automatische weeginstrumenten
 • Pyrotechniek
 • Pleziervaartuigen
 • Eenvoudige drukvaten

Hoe behaalt u CE markering

Het proces van het behalen van het CE keurmerk hangt af van de productgroep. Over het algemeen kan een fabrikant zelf-certificeren. Dit houdt in dat u een technisch dossier moet samenstellen, de risicoanalyse en testen uitvoert, en ervoor zorgt dat de juiste informatie en waarschuwingen verstrekt worden, waaronder het CE logo en de Conformiteitsverklaring (DoC). In praktijk wordt er vaak een derde partij, zoals Certification Experts, aangesteld door de fabrikant omdat dit proces veel tijd in beslag neemt en specifieke kennis en testfaciliteiten vergt die een fabrikant vaak niet tot diens beschikking heeft. Certification Experts is gespecialiseerd in CE markering van de volgende producten die normaliter niet aan een geaccrediteerd derde partij hoeven worden uitbesteed:

Wanneer u een product met hoog risico op de markt wilt brengen, zult u een conformiteitsprocedure uit moeten voeren met een geaccrediteerde derde partij. Certification Experts is gespecialiseerd in de begeleiding van het behalen van het CE certificaat voor producten die via zo’n partij op de markt gebracht moeten worden:

Wanneer u buiten Europa gevestigd bent, en u uw product op de Europese markt wilt brengen, kan het zijn dat u een Authorised Representative (AR) nodig heeft die als tussenpersoon handelt voor u en competente nationale autoriteiten. AR Experts (onderdeel van Certification Experts) kan optreden als uw gemachtigd vertegenwoordiger.

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.

EG-Verklaring van Overeenstemming/EU-Conformiteitsverklaring

Een EU Conformiteitsverklaring (DoC) is een verplicht document dat u als fabrikant of Authorised Representative moet ondertekenen om te verklaren dat uw producten voldoen aan de Europese vereisten. Door de DoC te ondertekenen, geeft u aan volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de compliance van uw producten met de Europese wetgeving. Er is een vaak voorkomend misverstand dat het CE certificaat en de DoC een en hetzelfde zijn. Met een Conformiteitsverklaring (DoC) verklaart de fabrikant dat het product aan de Europese wetgeving voldoet. Het CE certificaat komt van een geaccrediteerde partij en is alleen verplicht voor producten waarbij de conformiteitsbeoordelingsprocedure door deze partij dient te worden beoordeeld.

De verschillende rollen tijdens de CE markering

De verschillende rollen zoals vermeld in de harmonisatiewetgeving van de Unie (CE markering) worden aangeduid als marktdeelnemers. Een ‘marktdeelnemer’ refereert naar de fabrikant, Authorised Representative (AR), importeur, distributeur, bestelhuisdienstverlener, of elk ander natuurlijk of legaal persoon voor wie verplichtingen gelden ten aanzien van de vervaardiging van producten, het op de markt aanbieden ervan of de ingebruikneming ervan in overeenstemming met de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Unie. Een product wat onderworpen is aan de harmonisatiewetgeving van de Unie mag alleen de markt betreden als er een fabrikant, importeur, AR of bestelhuisdienstverlener is aangesteld als verantwoordelijke voor de taken die uiteen zijn gezet in de Market Surveillance Regulation (EU) 2019/1020.

RolBetekenisVerplichting
Fabrikant

Elk natuurlijk of juridisch persoon die een product produceert of een product laat ontwerpen/produceren, en dit onder diens eigen naam of merk verhandelt.Moet zowel het ontwerpen als bouwen van het product begrijpen, en de bijbehorende conformiteitsprocedure uit (laten) voeren. Hiermee neemt de fabrikant de verantwoordelijkheid voor de compliance van het product met alle relevante harmonisatiewetgeving van de Unie (CE markering).
ImporteurElk natuurlijk of juridisch persoon die binnen de Unie gevestigd is en een product van een derde partij op de markt van de Unie brengt.Heeft een cruciale rol in het garanderen van compliance van de geïmporteerde producten. De importeur moet aantonen dat de juiste conformiteitsbeoordelingsprocedure is uitgevoerd door de fabrikant, dat de fabrikant het technische dossier heeft opgesteld, de relevante conformiteitsmarkering heeft bevestigd (bijv. CE markering), zich heeft gehouden aan de traceerbaarheidsverplichtingen, en wanneer nodig de correcte instructies en veiligheidsinformatie beschikbaar heeft gesteld in een taal die door het Lidstaat wordt gezien als makkelijk te begrijpen.
Authorised Representative (AR)

Elk natuurlijk of juridisch persoon die gevestigd is binnen de Union en een geschreven mandaat heeft ontvangen van een fabrikant waarin verklaard wordt voor hen te mogen handelen betreffende specifieke taken en de bijhorende verantwoordelijkheden die de fabrikant anders zelf had onder Union harmonisation legislation of de vereisten van de Market Surveillance verordening.
Het beschikbaar stellen van de technische documentatie en de Conformiteitsverklaring (DoC) aan de nationale toezichthoudende autoriteiten, en met deze samenwerken indien nodig. Daarnaast moet de AR deze autoriteiten op hun verzoek voorzien van alle informatie en documentatie die de conformiteit van een product aantoont, met ze samenwerken, om mogelijke risico’s van het product die zijn ontdekt te verhelpen.
Fulfilment service provider/BestelhuisdienstverlenerElk natuurlijk of juridisch persoon die, in de loop van commerciële activiteit, minsten twee van de volgende diensten aanbiedt: opslag, verpakking, adressering en verzending, zonder eigenaar te zijn van de betrokken producten, met uitzondering van postdiensten zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 1, van Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad, pakketbezorgdiensten zoals gedefinieerd in punt 2 van artikel 2 van Verordening (EU) 2018/644 van het Europees Parlement en de Raad, en alle andere postdiensten of vrachtvervoersdiensten.Wanneer er geen andere marktdeelnemer aanwezig is, moet een fulfilment serviceprovider die binnen de Union gevestigd zit ervoor zorgen dat de juiste conformiteitbeoordelingsprocedure is uitgevoerd door de fabrikant, dat de fabrikant het technische dossier heeft opgesteld, de relevante conformiteitsmarkering heeft bevestigd (bijv. CE markering), zich heeft gehouden aan de traceerbaarheidsverplichtingen, en wanneer nodig de correcte instructies en veiligheidsinformatie beschikbaar heeft gesteld in een taal die door het Lidstaat wordt gezien als makkelijk te begrijpen.
Distributeur
Elk natuurlijk of juridisch persoon binnen de productieketen, behalve de fabrikant of importeur, die een product beschikbaar stelt op de markt.
De distributeur moet in staat zijn om de fabrikant, diens Authorised Representative, de importeur of de persoon die ze heeft voorzien van het product te herkennen, om de toezichthoudende marktautoriteiten te ondersteunen bij het verkrijgen van de Conformiteitsverklaring (DoC) en de benodigde onderdelen van de technische documentatie. Daarnaast moet de distributeur verzekeren dat het product de vereiste conformiteitsmarkering draagt (bijv. CE markering), dat de relevante documenten (bijv. EU DoC), de handleiding en veiligheidsinformatie worden aangeleverd bij het product in een taal die makkelijk te begrijpen is door klanten en andere end-users wanneer de relevante wetgeving dit verplicht stelt. Dit moet ook wanneer de naam, het handelsmerk of handelsmerk van de fabrikant en importeur en het adres waarop zij mogelijk gecontacteerd kunnen worden op het product hebben staan, of, wanneer dit niet mogelijk is, dat het product een type-, batch-, serienummer, of ander element van identificatie bedraagt.
End-user/Eindgebruiker

Een end-user is een in de Unie verblijvende of gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die hetzij als consument, buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, hetzij als professionele eindgebruiker bij zijn industriële activiteiten of beroepsactiviteiten, een product ter beschikking is gesteld.End-users zijn niet onderworpen aan verplichtingen van de Unie.

Als u producten maakt, importeert, distribueert, of verkoopt binnen de UK, moet u de basis van de productveiligheid wet goed begrijpen.

Producten die niet binnen welke CE markering richtlijnen of voorschriften dan ook vallen, moeten voldoen aan de vereisten zoals gedefinieerd in de Algemene Productveiligheid Richtlijn 2001/95/EC (GPSD) of andere wetgeving zoals de Verordening Cosmetische Producten, Verordening Materialen die met levensmiddelen in contact komen, etc. Het is verboden om het CE keurmerk aan dit soort producten te bevestigen. Producten die niet binnen het domein vallen waarin CE markering nodig is moeten echter nog steeds voldoen aan de veiligheidsvereisten van algemene veiligheid voor producten, voordat deze op de Europese markt geplaatst mogen worden en/of gebruikt mogen worden.

Volgens de Europese Commissie (EC) is de Algemene Productveiligheid Richtlijn (GPSD) verouderd. Daarom is er voorgesteld de GPSD te hervormen door middel van nieuwe verordening. Het voorstel van een nieuwe verordening focust op de veiligheid van producten in relatie tot nieuwe technologie en de risico’s die ontstaan zijn door de groei van online verkoop. Dit moet efficiënter en gelijkmatiger markttoezicht waarborgen en het terughalen van gevaarlijke producten makkelijker maken. Als het voorstel wordt aangenomen door de Europese Council en het Europese Parlement, zal het de huidige GPSD vervangen.

Portfolio

Bekijk onze diensten

Certification Experts voert specifieke CE-markering procedures uit voor de volgende productcategorieën:

Algemene Product Veiligheid

Bekijk hieronder onze aanvullende diensten:

Veelgestelde vragen

Alle antwoorden die u nodig zou kunnen hebben!

Testimonials

Ontdek onze Succesverhalen

Confocal.nl

Peter Drent CEO
Persoonlijk ben ik zeer tevreden over de service en kwaliteit van het werk van Certification Experts. Ik ben zeker van plan om met hen samen te werken voor toekomstige projecten!

Gallery Play Media

Ruben Kieftenbelt Founder & CTO
Onze ervaring met Certification Experts was prettig en waardevol. De testresultaten tijdens het certificeringsproject waren uitgebreid en gedetailleerd, en ze boden snel oplossingen wanneer er obstakels waren.

Adtrackmedia

Paul East CTO
Certification Experts is behulpzaam, deskundig en snel geweest, zelfs onder moeilijke omstandigheden rond de pandemie. We kijken ernaar uit om met Certification Experts samen te werken aan toekomstige projecten.

Nikon

Joachim Hofmann GM Service & Support
Samenwerken met het team van Certification Experts hebben wij als zeer behulpzaam, professioneel, snel en flexibel ervaren. Het is altijd goed om een partner bij de hand te hebben die kan helpen met diepgaande expertise wanneer dat nodig is. We kijken uit naar verdere samenwerking voor onze toekomstige inspanningen!

Physee

Wai-Man Tang Quality Assurance Manager
We hebben een hele goede ervaring met het samenwerken met Certification Experts. We zijn een opschalend bedrijf dat gespecialiseerd is in productontwikkeling onder zeer strakke deadlines, en het team van Certification Experts past zich deskundig aan onze behoeftes en begeleidt ons stap voor stap!

Dot Robot

Edward Belderbos Technical Director
Het was een genoegen om met Certification Experts te werken. Na het beoordelen van onze documentatie gaven ze ons gestructureerde feedback en lieten ze ons zien hoe we verder konden gaan om te voldoen aan de Europese richtlijnen.

Government of Canada

Melanie Ter Meulen Trade Comissioner
Certification Experts is een waardevolle partner voor ons. De samenwerking verloopt soepel en als Nederlandse bedrijven specifieke technische informatie nodig hebben, is Certification Experts in staat dit te leveren.

Alfa Wassermann

Kurt Spiegel Engineer Manager
Certification Experts is al meer dan 10 jaar onze partner, en de relatie is uitstekend. De persoonlijke ontmoetingen zijn echt belangrijk en besparen ons veel tijd!

Nutek

Marc Schaerlaeckens Managing Director
Certification Experts heeft ervoor gezorgd dat wij elk aspect van het CE-markeringproces hebben overwogen, van het maken van de juiste ontwerpkeuzes tot het opstellen van een Technisch Dossier.

Fette Compacting Belgium BV

Kris Schoeters Technical Sales Support & Project Management
Het team van Certification Experts heeft gezorgd voor een nieuwe koers voor het team van Fette Compacting, waarbij ze een hoger niveau van veiligheid hebben gegarandeerd voor onze operators.

Oceanteam

Lars van ‘t Kruijs Managing Director
Wij hebben uitstekend met het team van Certification Experts samengewerkt! Ze geven gedetailleerde uitleg en denken mee in oplossingen.

Bondtech Corporation

Elsa Brown President
Gedurende meer dan 15 jaar heeft Bondtech het genoegen gehad om samen te werken met Certification Experts voor CE-markering in Europa en UKCA-markering voor het Verenigd Koninkrijk. Hun professionaliteit, snelle reacties en nauwgezette aandacht voor detail hebben indruk op ons gemaakt. Hun op maat gemaakte begeleiding en grondige beoordeling van onze specificaties waarborgden naleving van CE-richtlijnen. Naast het begeleiden van het conformiteitsbeoordelingsproces fungeren ze ook als onze Authorised Representative. We raden Certification Experts ten zeerste aan vanwege hun expertise en persoonlijke service. Ze hebben niet alleen onze certificeringen veiliggesteld, maar hebben ons ook onschatbare ondersteuning geboden.

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.