Algemene Voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 • Afnemer: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon handelend als onderneming, die is ingeschreven in het handelsregister en bepaalde Diensten bij Certification Experts B.V. wenst af te nemen/afneemt;
 • Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
 • Certification Experts: Certification Experts B.V., gevestigd te (3621 ZC) Breukelen, aan de Amerlandseweg 7, ingeschreven bij de KvK onder nr. 53305159;
 • Dienst(en): de in de Offerte beschreven en door Certification Experts voor Afnemer uit te voeren werkzaamheden;
 • Product(en): de door Afnemer gebruikte/te gebruiken producten, waaronder samples;
 • Offerte(s): de schriftelijke (of elektronische) beschrijving van door Certification Experts aan Afnemer te leveren Diensten, waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn;
 • Overeenkomst(en): de overeenkomst(en) tussen Certification Experts en Afnemer (zoals de getekende Offerte), elke wijziging of aanvulling daarop, en de op Overeenkomsten toepasselijke algemene voorwaarden;
 • Website: de website van Certification Experts, https://www.certification- experts.com.

2. Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, exclusief van toepassing op iedere Dienst van Certification Experts aan Afnemer, alle daarop betrekking hebbende Overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 • De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden (inclusief die van Afnemer) is uitgesloten.
 • Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Certification Experts zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst.
 • Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst zijn slechts geldig wanneer deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
 • Wanneer enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst om welke reden dan ook op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is, of vernietigd wordt, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.
 • Wanneer enige bepaling van de algemene voorwaarden of de Overeenkomst om welke reden dan ook op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is, of vernietigd wordt, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud en het doel van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 • Wanneer onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 • Wanneer zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.
 • Wanneer Certification Experts niet steeds strikte nakoming van deze voorwaarden verlangt, leidt dit er niet toe dat de bepalingen hiervan niet van toepassing zijn, of dat Certification Experts het recht verliest om in andere gevallen de strikte nakoming van deze voorwaarden te verlangen.
 • Onder de term “schriftelijk” ten aanzien van communicatie tussen Certification Experts en Afnemer wordt tevens verstaan elektronische communicatie. Het elektronische systeem van Certification Experts wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.
 • Bij de uitleg van de betekenis van de algemene voorwaarden wordt de Nederlandse versie als leidend beschouwd.
 • Wanneer er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden en de Offerte, prevaleert achtereenvolgens: de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden en ten slotte de Offerte.

3. Informatieverstrekking Afnemer

 • Afnemer dient voorafgaand aan de totstandkoming van een Overeenkomst aan Certification Experts alle essentiële informatie te verschaffen ten behoeve van de door Certification geleverde/te leveren Diensten. Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem verstrekte informatie waarop Certification Experts haar aanbieding baseert.
 • Afnemer stelt zich beschikbaar voor het beantwoorden van vragen van Certification Experts waarvan de antwoorden nodig zijn voor het opstellen van de Offerte dan wel voor de uitvoering van de Overeenkomst en mag (wanneer deze informatie uitblijft) haar werkzaamheden opschorten.
 • Alle Offertes en prijsopgaven van Certification Experts zijn vrijblijvend, behoudens wanneer en voor zover door Certification Experts anders is vermeld. Wanneer een vrijblijvende Offerte wordt aanvaard door Afnemer, heeft Certification Experts het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 • De inhoud van alle bij een Offerte verstrekte prijzen, informatie, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De betreffende gegevens zijn slechts bindend voor Certification Experts, wanneer dit uitdrukkelijk schriftelijk door Certification Experts is bevestigd. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Certification Experts niet.
 • De geldigheidsduur van Offertes bedraagt 2 maanden vanaf de dag waarop de Offerte is gedateerd, tenzij de Offerte uitdrukkelijk anders vermeldt of anders schriftelijk tussen partijen wordt overeengekomen. Wanneer Afnemer een Offerte niet binnen deze termijn accepteert, is Certification Experts gerechtigd de in de Offerte opgenomen condities en de prijs te wijzigen.

4. Totstandkoming van de Overeenkomst

 • Nadat een Offerte van Certification Experts voor akkoord is bevestigd door Afnemer komt een Overeenkomst tot stand door schriftelijke bevestiging hiervan door Certification Experts of door de feitelijke (aanvang van de) levering van de geoffreerde Diensten aan Afnemer door Certification Experts.
 • Wanneer een aanvaarding van een Offerte, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van een Offerte, is Certification Experts hieraan niet gebonden, tenzij de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk door Certification Experts wordt aanvaard.
 • Voor werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en omvang geen Offerte c.q. Overeenkomst wordt gezonden, geldt de factuur tevens als de Overeenkomst, welke wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 • Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van kredietwaardigheid van Afnemer.
 • Op verzoek van Certification Experts verstrekt Afnemer samples van de Producten. Afnemer is verantwoordelijk voor de verzending van samples en de daarbij behorende kosten. Wanneer het sample van buiten de Europese Unie wordt verzonden en derhalve de douane zal passeren, is het van belang dat door Afnemer op de documentatie wordt aangegeven dat het om een test sample gaat en dat het een tijdelijke in- en uitvoer van het sample betreft. Alle eventueel te maken (douane)kosten liggen bij Afnemer, ook wanneer samples worden geweigerd en/of verkeerd worden in- of uitgevoerd.
 • Op verzoek van Certification Experts dient Afnemer de samples binnen 30 dagen na dit verzoek op te halen op de door Certification Experts bepaalde locatie en/of Certification Experts te berichten dat deze op kosten van Afnemer kunnen worden teruggestuurd. Bij gebreke van verzoek staat het Certification Experts vrij de samples te vernietigen.

5. Prijzen en tarieven

 • De valuta die wordt overeengekomen in de Overeenkomst is van toepassing. Als in de Overeenkomst geen valuta is opgenomen, zullen de prijzen in Euro’s worden weer gegeven.
 • Door Certification Experts opgegeven prijzen worden altijd vermeld exclusief BTW, verzend, reis- en verblijfkosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Wanneer prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen, valutaverschillen, transportkosten, invoerrechten en verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is Certification Experts gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
 • Wanneer de uitvoering van een Overeenkomst bij Certification Experts op verzoek van Afnemer of door het uitblijven van gegevens of instructies, onjuiste gegevensverstrekking of andere bij Afnemer liggende oorzaken wordt vertraagd, is Certification Experts gerechtigd de prijzen te verhogen met extra kosten als gevolg hiervan, zoals renteverlies.

6. Facturering en betaling

 • Certification Experts factureert conform de afspraken in de Overeenkomst en is te allen tijde bevoegd een voorschot te verlangen. Voor zover dit niet in de Overeenkomst is geregeld, dient Afnemer 60% van de totale kosten van de Overeenkomst voor aanvang te voldoen.
 • Afnemer dient het op de factuur vermelde totaalbedrag inclusief BTW uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te hebben voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Afnemer is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
 • Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van Certification Experts, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van Certification Experts aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
 • Wanneer Afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is Afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf de dag dat Afnemer in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is Certification Experts gerechtigd een vertragingsrente van 1,5% door te belasten over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand zal gelden, dan wel de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW, wanneer de handelsrente hoger is dan de contractuele rente. Afnemer is telkens na verloop van een jaar ‘rente op rente’ verschuldigd, conform het bepaalde in artikel 6:119a lid 3 BW. en en ander geldt onverminderd het recht van Certification Experts op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
 • Alle kosten van invordering van het door Afnemer verschuldigde, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Afnemer. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvrage, incassokosten, alsmede de kosten van door Certification Experts ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. De door Certification Experts te maken buitengerechtelijke incassokosten die Certification Experts in rekening kan brengen bedragen – mede in het kader van een boetewerking – ten minste 15% van het totale door Afnemer aan Certification Experts verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 750, te vermeerderen met BTW, onverminderd het recht van Certification Experts op een volledige vergoeding van schade en kosten ten aanzien van de incasso van de verschuldigde bedragen.
 • Afnemer is bij of na het sluiten van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van Certification Experts telkens gehouden voorschotbetalingen te voldoen ter grootte van de bedragen als aangegeven door Certification Experts. Certification Experts is geen rente verschuldigd over voorschotbetalingen.
 • Afnemer dient klachten betreffende facturen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te hebben ingediend bij Certification Experts, bij gebreke waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door Afnemer, en klachten ter zake niet meer worden aanvaard.
 • Certification Experts is gerechtigd Overeenkomsten die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering te factureren.
 • Binnenkomende betalingen strekken steeds ter voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, boetes en rente, en strekken vervolgens ter voldoening van de oudste bij Certification Experts openstaande rekeningen, onafhankelijk van een andere aanwijzing door Afnemer.
 • Als Afnemer een met Certification Experts gesloten Overeenkomst annuleert, blijven de kosten van Certification Experts onverminderd verschuldigd.

7. Termijnen

 • Levertermijnen en andere termijnen gaan in op de eerste werkdag na de totstandkoming van de Overeenkomst.
 • De door Certification Experts opgegeven dan wel overeengekomen levertermijnen en andere termijnen zijn gebaseerd op de tijdens het sluiten van de Overeenkomst bekende informatie en geldende omstandigheden.
 • Opgegeven of overeengekomen levertermijnen en andere termijnen gelden bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet- tijdige nakoming dient Certification Experts schriftelijk door Afnemer in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn voor nakoming alsnog moet worden gegeven. De Afnemer is alleen gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring, wanneer en voor zover Certification Experts de uit te voeren Dienst niet binnen een met de Afnemer na vorenbedoelde overschrijding schriftelijk overeengekomen redelijke termijn alsnog uitgevoerd heeft.
 • Levertermijnen en andere termijnen worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd door overmacht.
 • Werkzaamheden worden opgeschort zolang Afnemer niet heeft voldaan aan zijn betalings- of betalingsgarantieverplichtingen jegens Certification Experts dan wel wanneer Afnemer niet of niet adequaat heeft voldaan aan zijn (informatie)verplichtingen in verband met de te verrichten/verrichtte Dienst(en).
 • Certification Experts is niet aansprakelijk voor (indirecte) schade als gevolg van het niet naleven van levertermijnen en andere termijnen.

8. Vertrouwelijkheid en geheimhouding

 • Afnemer stemt ermee in dat alle vertrouwelijke informatie die door Certification Experts of namens Certification Experts wordt verstrekt, strikt vertrouwelijk wordt behandeld en niet aan derden wordt verstrekt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Certification Experts. Onder vertrouwelijke informatie wordt onder meer verstaan alle niet-openbare commerciële, technische en juridische informatie en documenten waarvan Afnemer kennis heeft gekregen.
 • Afnemer legt ook aan al haar medewerkers de in artikel 8.1. genoemde verplichting op.
 • Alle informatie van Certification Experts is vertrouwelijk, tenzij dit expliciet anders is bepaald.

9. Eigendomsvoorbehoud en andere zekerheden

 • Alle (voor zover toepasselijk) beeld-, geluids- en informatiedragers of andere hulpmiddelen afkomstig van Certification Experts zullen haar eigendom blijven. Afnemer is niet gerechtigd deze te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen.
 • Afnemer is gehouden (telkens) op eerste verzoek van Certification Experts nadere zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verplichtingen jegens Certification Experts (zoals het stellen van een aanvaardbare bankgarantie).

10. Aansprakelijkheid / vrijwaring

 • De aansprakelijkheid van Certification Experts jegens Afnemer is beperkt tot het bepaalde in deze algemene voorwaarden, in het bijzonder dit artikel en artikel 13.
 • Certification Experts is in verband met of voortvloeiend uit een (nog te sluiten) Overeenkomst met Afnemer, dan wel enige andere verbintenis uit de wet (zoals een onrechtmatige daad), niet aansprakelijk voor overige (indirecte) schade, inclusief gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of schade als gevolg van aanspraken van derden jegens Afnemer.
 • Voor schade veroorzaakt door handelingen of nalatigheden door personeel in dienst bij Certification Experts of andere personen wiens diensten Certification Experts gebruik maakt, daaronder begrepen aanbevelingen of adviezen, is Certification Experts niet aansprakelijk, behoudens ingeval van haar opzet of bewuste roekeloosheid.
 • Certification Experts is in geen geval aansprakelijk voor enige schade wanneer en voor zover deze voortvloeit uit het niet nakomen van aanwijzingen/instructies van Certification Experts of door hem ingezette werknemers of derden.
 • Afnemer zal personeelsleden van Certification Experts en door Certification Experts ingeschakelde partijen nimmer persoonlijk aanspreken in verband met een Overeenkomst.
 • Afnemer dient binnen één kalendermaand nadat hij bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met een schade toebrengend feit, Certification Experts aansprakelijk te stellen voor geleden of nog te lijden schade. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Certification Experts, behalve een vordering die door Certification Experts is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 kalendermaanden na het ontstaan van de vordering.
 • Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden welke in verband met de Diensten van Certification Experts aan Certification Experts kunnen worden tegengeworpen, zullen door Certification Experts ook aan de Afnemer kunnen worden tegengeworpen.
 • De werknemers van Certification Experts of door Certification Experts voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens Afnemer beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen, als waren zij bij die Overeenkomst zelf partij.
 • Ingeval Certification Experts, niettegenstaande het bovenstaande (naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid) gehouden zou zijn tot betaling van schadevergoeding erkent Afnemer uitdrukkelijk dat Certification Experts ’ aansprakelijkheid jegens Afnemer, contractueel of anderszins, in ieder geval beperkt is tot het bedrag waartoe de aansprakelijkheidsverzekering van Certification Experts ’ dekking verleend.
 • Ingeval Certification Experts, niettegenstaande het bedoelde in dit artikel 10.9., (naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid) gehouden zou zijn tot betaling van schadevergoeding erkent Afnemer uitdrukkelijk dat Certification Experts ’ aansprakelijkheid jegens Afnemer, contractueel of anderszins, in ieder geval beperkt is tot de factuurwaarde van de door Afnemer afgenomen Dienst(en) dat aanleiding geeft tot het schadeveroorzakende feit dan wel (wanneer dit lager is) een bedrag van EUR 3.000 in totaal per reeks gebeurtenissen met een en dezelfde oorzaak.
 • Afnemer is gehouden Certification Experts, haar werknemers en door haar ingeschakelde derde partijen te vrijwaren en schadeloos te stellen in geval van aanspraken van derden in verband met de te leveren Diensten ter zake van schade waarvoor Certification Experts op grond van de Overeenkomst niet aansprakelijk is.
 • Certification Experts is niet aansprakelijk voor beschadigingen of het kwijtraken van de samples van Producten (voor zover van toepassing) van Afnemer, waaronder, maar niet beperkt tot, bij transport, opslag of tijdens product-, destructieve en brandbaarheidstesten.

11. Overmacht

 • Wanneer Certification Experts door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Certification Experts gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Certification Experts op betaling door Afnemer voor reeds door Certification Experts verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Certification Experts zal Afnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. In geval van opschorting zal Certification Experts alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 • Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Certification Experts tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals natuurrampen, wateroverlast, brand, vorst, werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoringen, computer-, telefoon- en internetstoringen, diefstal of verduistering uit Certification Experts’ werkplaatsen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Certification Experts kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Afnemer (verder) nakomt. Overmacht van Certification Experts toeleveranciers wordt tevens geacht overmacht te zijn van Certification Experts.
 • Wanneer de overmacht aan de zijde van Certification Experts langer duurt dan 3 maanden is Afnemer bevoegd om de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare deel door een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het bepaalde in artikel 13.

12. Uitvoering door derden

 • Certification Experts is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 • Indien er een beroep wordt gedaan op derden zal Certification Experts een verwerkersovereenkomst met deze derde partij sluiten en naleven, zulks conform de geldende privacyregelgeving.

13. Toerekenbare tekortkoming / ontbinding en opzegging van de Overeenkomst / schadevergoeding / opschorting

Wanneer:

 1. Afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt; of
 2. Een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van Afnemer of tot het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Afnemer, of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Afnemer, of de aard van de bedrijfsactiviteiten van Afnemer wezenlijk wijzigt naar de mening van Certification Experts; of
 3. Afnemer enige uit kracht der wet of van contractuele condities op hem rustende verplichtingen jegens Certification Experts niet of niet geheel nakomt; of
 4. Afnemer nalaat een aan Certification Expert verschuldigd factuurbedrag binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of
 5. Beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Afnemer; of
 6. Een met a t/m e vergelijkbare situatie zich voordoet naar het recht van het land van vestiging van Afnemer,
 • wordt Afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld van Afnemer jegens Certification Experts onmiddellijk opeisbaar zijn. Certification Experts is alsdan gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst dan wel haar verplichtingen op te schorten, een en ander onverminderd Certification Experts’ overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds verva llen boetes, rente en het recht op schadevergoeding. Certification Experts is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Afnemer in geval van beëindiging van de Overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.
 • Bij ontbinding/beëindiging van de Overeenkomst blijven bepalingen in stand die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op iedere door partijen gesloten Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een Overeenkomst zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het gebied waarbinnen Certification Experts is gevestigd, onverminderd het recht van Certification Experts een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet of een verdrag bevoegde rechter.

15. Wijzigingen

Certification Experts is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Afnemer wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard wanneer Certification Experts niet binnen 14 dagen na de mededeling van Certification Experts dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen van Afnemer heeft ontvangen.

Gepubliceerd, januari 2020.