Samenvatting EMC-richtlijn 2014/30/EU

De EMC-richtlijn 2014/30/EU (Elektromagnetische Compatibiliteit) heeft als doel ervoor te zorgen dat elektronische apparatuur naar behoren functioneert zonder onaanvaardbare elektromagnetische storingen te veroorzaken. Met andere woorden, elektronische apparatuur moet naar behoren werken zonder een bepaalde hoeveelheid elektromagnetische storing te genereren of erdoor beïnvloed te worden. Soms kan deze storing niet worden vermeden, denk bijvoorbeeld aan wanneer je je mobiele telefoon te dicht bij je computer houdt en een tekstbericht ontvangt. Als er nog steeds storingen optreden wanneer je mobiele telefoon enkele meters verwijderd is van je computer, kan de apparatuur niet naar behoren functioneren zonder onaanvaardbare storingen.

Electric Vehicles

Toepassingsgebied

Wat zijn de belangrijkste punten die in overweging moeten worden genomen?
Eerst moet worden bepaald of de EMC-richtlijn van toepassing is. Wanneer apparatuur in staat is elektromagnetische storing te genereren of gevoelig is voor elektromagnetische storing, kan de EMC-richtlijn van toepassing zijn. Als deze voorwaarden niet worden vervuld, is de EMC-richtlijn niet van toepassing.

Ten tweede moet het product binnen de definitie van apparatuur vallen. Dit kan zowel een apparaat als een vaste installatie zijn. Deze worden in de richtlijn gedefinieerd als:

 • Apparaat: elk afgewerkt apparaat of combinatie daarvan die op de markt wordt gebracht als een enkele functionele eenheid, bedoeld voor de eindgebruiker en in staat om elektromagnetische storing te genereren, of waarvan de prestaties beïnvloed kunnen worden door dergelijke storingen;
 • Vaste installaties: een specifieke combinatie van verschillende soorten apparatuur en, indien van toepassing, andere apparaten, die worden samengesteld, geïnstalleerd en bedoeld zijn voor permanent gebruik op een vooraf bepaalde locatie. Voorbeelden van vaste installaties zijn industriële fabrieken, energiecentrales, elektriciteitsnetwerken, telecommunicatienetwerken, enzovoort.

Deze onderscheiding wordt gemaakt omdat er verschillen zijn in de vereisten die moeten worden nageleefd voor beide soorten apparatuur.

Essentiële vereisten

De essentiële vereisten moeten worden nageleefd voor beide soorten apparatuur. Daarnaast zijn er specifieke essentiële vereisten voor vaste installaties.

De essentiële vereisten zijn:

 • De apparatuur moet zo ontworpen en vervaardigd zijn, rekening houdend met de stand van de techniek, om ervoor te zorgen dat:
  1. De gegenereerde elektromagnetische storing overschrijdt niet het niveau waarboven radio- en telecommunicatieapparatuur of andere apparatuur niet naar behoren kan functioneren;
  2. Het heeft een immuniteitsniveau tegen de te verwachten elektromagnetische storingen tijdens het beoogde gebruik, waardoor het kan functioneren zonder onaanvaardbare degradatie van het beoogde gebruik.

De specifieke vereisten voor vaste installaties zijn:

 • Een vaste installatie moet worden geïnstalleerd met toepassing van goede technische praktijken en met inachtneming van de informatie over het beoogde gebruik van de componenten, met het oog op het voldoen aan de hierboven uiteengezette essentiële vereisten.

“Conformiteitsbeoordelingsprocedure”

De fabrikant kan kiezen uit drie soorten conformiteitsbeoordelingen. Deze beoordeling moet worden uitgevoerd om aan te tonen dat de apparatuur voldoet aan de eisen die in deze richtlijn zijn vastgesteld. Er is interne productiecontrole, EU-typeonderzoek en conformiteit met het type op basis van interne productiecontrole. Deze beoordelingen betekenen het volgende:

 • Interne productiecontrole: de fabrikant voldoet zelf aan de vereiste verplichtingen. Hij verklaart en waarborgt op eigen verantwoordelijkheid dat de apparatuur voldoet aan de op haar van toepassing zijnde eisen van de richtlijn.
 • Het EU-typeonderzoek: een aangemelde instantie onderzoekt het technisch ontwerp van de apparatuur en verifieert en attesteert dat het technisch ontwerp van de apparatuur voldoet aan de in deze richtlijn gestelde eisen.
 • Het EU-typeonderzoek en de conformiteit met het type op basis van interne productiecontrole: de fabrikant voldoet aan de verplichtingen met betrekking tot de noodzakelijke maatregelen in het productieproces en de monitoring ervan om de conformiteit van de vervaardigde apparatuur te waarborgen met het goedgekeurde type dat is beschreven in het EU-typeonderzoekscertificaat en met de eisen van de richtlijn. De fabrikant moet ook het CE-markering aanbrengen op elk stuk apparatuur en de fabrikant moet ook een schriftelijke EU-verklaring van conformiteit opstellen voor elk stuk apparatuur.

Technische Documentatie

De technische documentatie moet de toepasselijke eisen specificeren en, voor zover relevant voor de beoordeling, de ontwikkeling, productie en werking van de apparatuur omvatten. De Technische Documentatie moet ten minste de volgende elementen bevatten:

 • Een algemene beschrijving van de apparatuur.
 • Conceptuele ontwerpen en fabricagetekeningen en schema’s van componenten, subassemblages, circuits, enzovoort.
 • Beschrijvingen en verklaringen die nodig zijn voor het begrip van die tekeningen en schema’s en voor de werking van de apparatuur.
 • Een lijst van de geharmoniseerde normen die volledig of gedeeltelijk zijn toegepast, waarvan de referenties zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Als die geharmoniseerde normen niet zijn toegepast, moeten beschrijvingen worden opgenomen van de oplossingen die zijn aangenomen om te voldoen aan de essentiële eisen van deze richtlijn, inclusief een lijst van andere relevante technische specificaties die zijn toegepast. In het geval van gedeeltelijk toegepaste geharmoniseerde normen moet de technische documentatie de delen specificeren die zijn toegepast.
 • Resultaten van ontwerpberekeningen, uitgevoerde onderzoeken, enzovoort.
 • Test rapporten

Fabrikanten moeten de technische documentatie en de EU-verklaring van conformiteit (DoC) gedurende tien (10) jaar bewaren nadat de apparatuur op de markt is gebracht.

Naleving van de EMC-richtlijn met Certification Experts


Wij zijn hier om fabrikanten te ondersteunen bij het navigeren door het nalevingsproces, het voorbereiden van de benodigde documentatie en het verifiëren dat hun elektrische apparatuur in overeenstemming is met de veiligheidsdoelstellingen zoals uiteengezet in de EMC-richtlijn. Dit waarborgt dat uw producten met vertrouwen op de EU-markt kunnen worden geïntroduceerd. Als u aanvullende informatie nodig heeft over deze richtlijn of begeleiding nodig heeft met betrekking tot uw specifieke product, staan onze experts voor u klaar. Neem gerust contact met ons op.

Kennisbank

Aanverwante artikelen

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.