Wat moet er op een typeplaatje staan?

In het algemeen moet het CE merkteken op het product of op de gegevensplaat van het product worden aangebracht.

Typeplaatje conform Machinerichtlijn

Daarnaast moet conform de Machinerichtlijn 2006/42/EG, op elke machine zichtbaar, duidelijk leesbaar en onuitwisbaar ten minste de volgende gegevens zijn aangebracht:

  • de firmanaam en het volledige adres van de fabrikant en, in voorkomend geval, diens
    gemachtigde;
  • de aanduiding van de machine;
  • de CE-markering;
  • de serie- of typeaanduiding;
  • het serienummer, voor zover toegekend;
  • het bouwjaar, dat wil zeggen het jaar waarin het fabricageproces is afgerond.