In het algemeen moet het CE merkteken op het product of op de gegevensplaat van het product worden aangebracht.

Typeplaatje conform Machinerichtlijn

Daarnaast moet conform de Machinerichtlijn 2006/42/EG, op elke machine zichtbaar, duidelijk leesbaar en onuitwisbaar ten minste de volgende gegevens zijn aangebracht:

  • de firmanaam en het volledige adres van de fabrikant en, in voorkomend geval, diens
    gemachtigde;
  • de aanduiding van de machine;
  • de CE-markering;
  • de serie- of typeaanduiding;
  • het serienummer, voor zover toegekend;
  • het bouwjaar, dat wil zeggen het jaar waarin het fabricageproces is afgerond.