Inleiding
De liften en veiligheidscomponenten voor Liften Richtlijn 2014/33/EU (hierna ‘de Richtlijn’) heeft tot doel om ervoor te zorgen dat liften en veiligheidscomponenten voor liften geproduceerd worden conform de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen.

Toepassingsgebied
De Richtlijn is van toepassing op vast opgestelde liften in gebouwen en bouwwerken die bestemd zijn voor vervoer van personen, personen en goederen of alleen goederen indien een persoon zonder problemen de lift kan betreden en toegang heeft tot bedieningsapparatuur. De Richtlijn is ook van toepassing op de veiligheidscomponenten voor liften. Deze veiligheidscomponenten zijn opgesomd in bijlage III van de Richtlijn. Voorbeelden hiervan zijn grendelinrichtingen van schachtdeuren, snelheidsbegrenzers en elektrische veiligheidsinrichtingen in de vorm van veiligheidscircuits met elektronische componenten.

Liften die niet binnen het bereik van de Richtlijn vallen zijn opgesomd in artikel 1 paragraaf 2 van de Richtlijn. Voorbeelden hiervan zijn bouwliften, mijnliften en roltrappen en rolpaden.

De definitie die de Richtlijn aan een lift geeft is «een hijs- of hefwerktuig dat bepaalde niveaus bedient met behulp van een drager die langs starre, ten opzichte van het horizontale vlak meer dan 15 graden hellende geleiders beweegt, of een hijs- en hefwerktuig dat een vaste, ten opzichte van het horizontale vlak meer dan 15 graden hellende baan volgt zelfs indien het niet langs starre geleiders beweegt».

Een drager wordt gedefinieerd als «het deel van de lift waarop personen en/of goederen zich bevinden om naar boven of beneden gebracht te worden».

Essentiële eisen
Er moet worden voldaan aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen voor liften en veiligheidscomponenten voor liften. De essentiële gezondheids- en veiligheidseisen zijn onderverdeeld in algemene eisen, risico’s voor personen in en buiten de kooi/drager, andere risico’s, markering en instructies. De algemene eisen zijn dan weer onderverdeeld in de volgende eisen;

 • de toepasselijkheid van de eisen die gesteld worden in de machine Richtlijn 2006/42/EG;
 • de eisen met betrekking tot dragers/kooien;
 • de eisen met betrekking tot ophang- en draagmiddelen;
 • de eisen met betrekking tot de belastingbegrenzing;
 • de eisen met betrekking tot de machine;
 • de eisen met betrekking tot de bedieningsorganen.

Verplichtingen van de fabrikant
Liften moeten worden onderworpen aan een van de volgende conformiteitsprocedures:

 1. Als de lift is ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met een modellift dat zijn technische ontwerp heeft laten onderzoeken door een aangemelde instantie:

a)      Eindcontrole voor liften. Een aangemelde instantie stelt vast en certificeert of de modellift in overeenstemming is met de hiervoor genoemde eisen;

b)      Type overeenstemming waarbij een aangemelde instantie de productkwaliteitsborging van de installateur onderzoekt om te controleren of het in overeenstemming is met het certificaat en of de lift in overeenstemming is met de hiervoor genoemde eisen;

c)      Type overeenstemming op grond van productkwaliteitsborging voor liften. Een aangemelde instantie controleert het productiekwaliteitssysteem van een installateur om na te gaan of de lift in overeenstemming is met het certificaat of met een lift die ontworpen en vervaardigd is op basis van een goedgekeurd kwaliteitssysteem en tevens of de lift in overeenstemming is met de hiervoor genoemde eisen.

 

 1. In geval een aangemelde instantie heeft vastgesteld of de lift is ontworpen en vervaardigd conform een goedgekeurd kwaliteitssysteem:

a)      Zie punt 1.a;

b)      Zie punt 1.b;

c)      Zie punt 1.c.

 

 1. Een aangemelde instantie stelt vast of een lift in overeenstemming is met de hiervoor genoemde eisen;
 2. Een aangemelde instanties onderzoekt het ontwerp en de volledige kwaliteitsborging van de lift.

Veiligheidscomponenten voor liften worden onderworpen aan een van de volgende conformiteitsprocedures:

 1. Een aangemelde instantie onderzoekt, verifieerd en test het technische ontwerp en controleert steekproefsgewijs of het veiligheidscomponent in overeenstemming is met het goedgekeurde type zoals genoemd in het certificaat van EU-type onderzoek;
 2. Een aangemelde instantie onderzoekt, verifieerd en test het technische ontwerp en controleert de conformiteit met het type op basis van productkwaliteitsborging;
 3. Conformiteit op basis van volledige kwaliteitsborging. Een aangemelde instantie stelt het kwaliteitssysteem van een fabrikant vast opdat de veiligheidscomponenten voor liften zijn ontworpen, vervaardigd, geïnspecteerd en getest om ervoor te zorgen dat deze veligheidscomponenten in overeenstemming zijn met de hiervoor genoemde eisen en of een lift waarop zij op de juiste wijze worden aangebracht aan die eisen zal kunnen voldoen.

Technische Documentatie
De Technische Documentatie voor liften moet minste, indien van toepassing, het volgende bevatten:

 • Een beschrijving van de modellift waarin duidelijk alle toegestane variaties van de modellift worden vermeld;
 • Ontwerp- en fabricagetekeningen en –schema’s;
 • Toelichtingen die nodig zijn voor het begrijpen van die tekeningen en schema’s en van de werking van de lift;
 • Een lijst van de beoogde essentiële veiligheids- en gezondheidseisen;
 • Een lijst van de geharmoniseerde normen die geheel of gedeeltelijk zijn toegepast en, indien deze geharmoniseerde normen niet zijn toegepast, beschrijvingen van de opgenomen oplossingen welke aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de Richtlijn voldoen;
 • Een kopie van de EU-conformiteitsverklaringen van de in de lift aangebrachte veiligheidscomponenten voor liften;
 • De resultaten van de door of voor de installateur uitgevoerde berekeningen voor ontwerpen;
 • Testrapporten;
 • Een kopie van de instructies;
 • De maatregelen die bij het installeren zullen worden genomen om ervoor te zorgen dat de in serie vervaardigde liften in overeenstemming zijn met de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen.

De Technische Documentatie voor veiligheidscomponenten voor liften moet minste, indien van toepassing, het volgende bevatten:

 • Een beschrijving van de veiligheidscomponent voor liften, met inbegrip van het gebruiksterrein (met name de eventuele snelheidsgrenzen, de belasting, de energie) en de gebruiksomstandigheden (met name plaatsen waar ontploffingsgevaar bestaat, slecht weer);
 • Ontwerp- en fabricagetekeningen en –schema’s;
 • Toelichtingen die nodig zijn voor het begrijpen van die tekeningen en schema’s en van de werking van de veiligheidscomponent van de lift;
 • Een lijst van geharmoniseerde normen die volledig of gedeeltelijk zijn toegepast en, indien deze geharmoniseerde normen niet zijn toegepast, beschrijvingen van de opgenomen oplossingen om de veiligheidscomponent voor de lift in staat te stellen te voldoen aan het EU-type onderzoek;
 • De resultaten van de door of voor de fabrikant uitgevoerde berekeningen voor ontwerpen;
 • Testrapporten;
 • Een kopie van de instructies voor de veiligheidscomponenten voor liften;
 • De maatregelen die bij de fabricage zullen worden genomen om ervoor te zorgen dat in serie vervaardigde veiligheidscomponenten voor liften in overeenstemming zijn met het type.

Applicatie
De lidstaten van de Europese Unie zullen de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen goedkeuren en publiceren die nodig zijn om te kunnen voldoen aan de nieuwe  liften en veiligheidscomponenten voor Liften Richtlijn van 19 april 2016.

Certification Experts
Indien u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met technisch juridische afdeling van Certification Experts te bereiken op technical.and.legal@cer-old.sonder.baby of via 0294 – 48 33 55.+31 (0) 294 48 33 55.

Contact Formulier

[si-contact-form form=’3′]