Wie is er verantwoordelijk voor geïmporteerde producten?

Gepubliceerd in: CE Markering
Gepubliceerd op: 25 januari 2018

Blue Guide

Omdat er in juli 2016 een nieuwe versie van de Blue Guide verschenen is (Publicatieblad EU C272 26 juli 2016), zijn de verantwoordelijkheden van de marktdeelnemers verduidelijkt.

Dit heeft ook betrekking op het importeren van producten en de verantwoordelijkheden per marktdeelnemer.

Het meest belangrijk is dat alle producten moeten voldoen aan de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Unie wanneer deze op de markt van de Unie worden gebracht, ongeacht de oorsprong. Verder is het van belang dat in de harmonisatiewetgeving van de Unie een speciale rol voor de importeur heeft weggelegd met betrekking tot ingevoerde producten, vanuit landen buiten de EU. De importeur krijgt namelijk bepaalde verplichtingen die de verplichtingen van de in de EU gevestigde fabrikanten tot op zekere hoogte weerspiegelen.

De verantwoordelijkheden zullen hieronder per marktdeelnemer uiteen worden gezet op basis van een samenvatting uit de Blue Guide

Fabrikant

De fabrikant draagt de eindverantwoordelijkheid dat zijn product aan de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Unie voldoet, ongeacht of hij het product heef t ontworpen en vervaardigd of hij als fabrikant wordt beschouwd omdat het product onder zijn naam of handelsmerk in de handel is gebracht. Verder dient de fabrikant de vereiste technische documentatie samenstellen, de EU-conformiteitsverklaring opstellen, voldoen aan de traceerbaarheidsvereisten, de CE-markering en waar nodig andere merktekens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving aanbrengen en dient, wanneer van toepassing te beschikken over procedures om de conformiteit van de serieproductie te blijven waarborgen.

Gemachtigde

Ongeacht of de fabrikant al dan niet in de EU is gevestigd, mag hij een gemachtigde in de Unie benoemen om namens hem bepaalde krachtens de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Unie vereiste taken uit te voeren. Een buiten de EU gevestigde fabrikant is niet verplicht een gemachtigde te hebben.

Indien de fabrikant een gemachtigde aanwijst, moet de gemachtigde ten minste gemachtigd zijn om de volgende taken uit te voeren:

  • de EU-conformiteitsverklaring en de technische documentatie ter beschikking houden van de nationale toezichtautoriteiten en hen desgevraagd medewerking verlenen;
  • de bevoegde nationale autoriteit, wanneer deze een met redenen omkleed verzoek daar toe indient, alle informatie en documentatie verstrekken voor zover nodig om de conformiteit van het product aan te tonen;
  • op verzoek van de bevoegde nationale autoriteiten medewerking verlenen aan eventuele maatregelen waar mee de risico’s van onder hun mandaat vallende producten worden weggenomen.
  • Afhankelijk van de desbetreffende conformiteitsbeoordelingsprocedure en harmonisatiehandeling van de Unie, mogen aan de gemachtigde tevens taken worden toevertrouwd zoals:
  • het op het product aanbrengen van de CE-markering (en waar nodig andere markeringen) en het nummer van de aangemelde instantie;
  • het opstellen en onder tekenen van de EU-conformiteitsverklaring.

De door een fabrikant benoemde gemachtigde mag overeenkomstig de harmonisatiewetgeving van de Unie een importeur of distributeur zijn. In dat geval moet hij ook voldoen aan de verplichtingen van de importeur of distributeur.

Importeur

De importeur is de in de Unie gevestigde marktdeelnemer die een product uit een derde land in de Unie in de handel brengt. Hij draagt in de harmonisatiewetgeving van de Unie belangrijke en duidelijk omschreven verantwoordelijkheden.

Het belangrijkst voor de importeur is het waarborgen dat de fabrikant aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Verder dient de importeur er zorg voor te dragen dat zijn 1) naam, 2) de geregistreerde handelsnaam of het handelsmerk en 3) het postadres waar hij bereikbaar is vermeld wordt, er voor te zorgen dat gedurende de periode dat het product onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de naleving van de voorschriften van de toepasselijke wetgeving niet in het gedrang brengen, een exemplaar van de EU-conformiteitsverklaring bewaard, er voor zorgen dat de technische documentatie desgevraagd aan de bevoegde nationale autoriteit kan worden verstrekt en moet elke marktdeelnemer identificeren die aan hem heef t geleverd en aan wie hij het product heeft geleverd indien de markttoezichtautoriteit daarom verzoekt.

Distribiteur

In tegenstelling tot de gemachtigde hoeven detailhandelaars, groothandelaars en andere distributeurs in de toeleveringsketen geen voorkeursrelatie met de fabrikant te hebben. Een distributeur verwerft producten voor verdere distributie van een fabrikant, een importeur of van een andere distributeur.

De distributeurs zijn ver plicht aan te tonen aan de nationale markttoezichtautoriteit dat zij met de nodige zorgvuldigheid hebben gehandeld en moeten er voor zorgen dat de fabrikant, zijn gemachtigde of de persoon die hem het product heef t verstrekt, de in de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Unie vereiste maatregelen heeft getroffen.

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen van ons bedrijf en het laatste nieuws? Volg ons hier op LinkedIn.

Over de auteur
Rebecca Brust

Marketing & Sales Coördinator

Blog Posts

Verken Onze Blogs

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.