Op 25 februari 2014 heeft de Europese Commissie een bijgewerkte lijst gepubliceerd van geharmoniseerde Europese normen in het kader van Richtlijn 2004/108/EG inzake elektromagnetische compatibiliteit en tot intrekking van Richtlijn 89/336/EEG.

Fabrikanten en importeurs die de normen hebben toegepast ter naleving van Richtlijn 2004/108/EG moeten ervoor zorgen dat ze hun producten stemmen op de nieuwe normen (indien van toepassing). De Europese fabrikant of importeur is direct verantwoordelijk voor apparatuur dat onder de eisen van de EMC-richtlijn 2004/108/EG vallen.

Controleer of een van de 35 nieuwe standaarden betrekking heeft op uw product om zo nodig stappen te zetten om uw producten opnieuw te evalueren en uw EG Verklaring van Overeenkomst te  hervormen. Met dit document verklaart de fabrikant of importeur dat het product voldoet aan de eisen van de relevante Europese Nieuwe Aanpak Richtlijn.

Certification Experts kan u begeleiden om er voor te zorgen dat uw producten aan de gestelde Europese veiligheidseisen voldoen.