De herziene handleiding voor de toepassing van de Machinerichtlijn 2006/42/EG

Gepubliceerd in: CE Markering, Machines
Gepubliceerd op: 4 mei 2021

De herziene handleiding

De herziene handleiding voor de toepassing van de Machinerichtlijn 2006/42/EG is gepubliceerd in juli 2017. Deze herziene versie bevat een update van de tweede editie, die in juni 2010 is gepubliceerd. Hierin zijn de volgende wijzigingen met betrekking tot de Machinerichtlijn 2006/42/EG in overweging genomen:

  • De wijzigingen in 2009/127/EG met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelenapparatuur, en
  • Verordening nr. 167/2013 betreffende de goedkeuring en markttoezicht van landbouw- en bosbouwvoertuigen.
Over de auteur
Rebecca Brust

Marketing & Sales Coördinator

De uitgebreide toelichtingen

De toelichtingen op de volgende items zijn uitgebreid:

  • Assemblages,
  • Gedeeltelijk voltooide machines,
  • Veiligheidscomponenten,
  • Nieuwe en gebruikte machines,
  • ICSMS (Integrated Construction Safety Management System), en
  • De markering van machines.

De toelichtingen op assemblages, gedeeltelijk voltooide machines, verwisselbare uitrusting, veiligheidscomponenten, nieuwe en gebruikte machines, en de markering van machines zijn uitgebreid in de herziene handleiding voor de toepassing van de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Er is vastgesteld dat een industrieel complex niet wordt geclassificeerd als een assemblage, tenzij het industrieel complex één geïntegreerde lijn vormt. Wanneer een industrieel complex een enkele geïntegreerde lijn bevat, moet het worden geclassificeerd als een assemblage en daarom voldoen aan de eisen van de Machinerichtlijn met betrekking tot assemblages.

Over de auteur
Rebecca Brust

Marketing & Sales Coördinator

Veiligheidscomponenten

De toelichting voor veiligheidscomponenten vermeldt dat deze componenten dienen om een risico te voorkomen of te verminderen. Ook wordt een indicatieve lijst verstrekt die kan worden gebruikt als richtlijn om te bepalen of een product een veiligheidscomponent is. Let op, deze lijst is niet uitputtend, wat betekent dat het mogelijk is dat niet-geregistreerde producten nog steeds moeten worden geclassificeerd als een veiligheidscomponent.

Over de auteur
Rebecca Brust

Marketing & Sales Coördinator

Hoe om te gaan met gedeeltelijk voltooide machines

Een gedeeltelijk voltooide machine kan niet worden beschouwd als verwisselbare uitrusting, omdat verwisselbare uitrusting de functie van de machine waaraan deze is gemonteerd verandert. Een gedeeltelijk voltooide machine valt niet onder de CE-markering volgens de Machinerichtlijn. Echter, wanneer een gedeeltelijk voltooide machine onder andere richtlijnen kan vallen, moet de CE-markering worden aangebracht op basis van de van toepassing zijnde richtlijnen.

Over de auteur
Rebecca Brust

Marketing & Sales Coördinator

ICSMS

Het Informatie- en Communicatiesysteem voor Markttoezicht (ICSMS) is opgezet om de veiligheid van producten te waarborgen. De basis van ICSMS ligt in Verordening (EG) nr. 765/2008 betreffende markttoezicht.

ICSMS is een toevoeging in de herziene handleiding voor de toepassing van de Machinerichtlijn 2006/42/EG.

Het systeem bevat een database die een hulpmiddel is voor nationale autoriteiten. ICSMS zorgt voor een snelle en efficiënte uitwisseling van informatie tussen lidstaten wanneer een product wordt onderzocht of wanneer samenwerking nodig is om een product in overeenstemming te brengen met de van toepassing zijnde richtlijnen. Om te voorkomen dat een onderzoek wordt gedupliceerd, moet het ICSMS worden ingevuld aan het begin van het onderzoek.

Over de auteur
Rebecca Brust

Marketing & Sales Coördinator

Nieuwe en gebruikte machines

Overeenkomstig Bijlage I van de Machinerichtlijn 2006/42/EG moet een machine de juiste markering dragen. De toelichting in de herziene handleiding voor de toepassing van de Machinerichtlijn 2006/42/EG wordt aangevuld met eisen voor de conformiteitsdatum voor gebruikte machines die nog niet op de Europese markt zijn geplaatst. De conformiteitsdatum die vereist is voor dit type machines is dezelfde datum als de invoerdatum van de machine in de Europese Unie.

Over de auteur
Rebecca Brust

Marketing & Sales Coördinator

Blog Posts

Verken Onze Blogs

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.