Samenvatting Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU

De Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU heeft als doel ervoor te zorgen dat elektrische apparatuur op de markt voldoet aan de vereisten voor een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en veiligheid van personen, evenals van huisdieren en eigendommen, terwijl het de goede werking van de interne markt waarborgt.

Toepassingsgebied

De Richtlijn 2014/35/EU is van toepassing op elektrische apparatuur die is ontworpen voor gebruik met een nominale spanning tussen 50 en 1000 volt wisselstroom en tussen 75 en 1500 volt gelijkstroom. Deze spanningsspecificaties verwijzen naar de spanning van de elektrische invoer of uitvoer, niet naar spanningen die binnenin de apparatuur voorkomen. Voorbeelden van elektrische apparatuur die binnen de scope van de richtlijn vallen, zijn meerdere reisadapters, spanningsdetectoren en transformatoren. Apparatuur en verschijnselen die buiten dit kader vallen, worden vermeld in Bijlage II van de Richtlijn. Voorbeelden zijn elektriciteitsmeters, elektrische omheiningscontrollers en radio-elektrische interferentie.

De definitie van elektrische apparatuur is niet vastgelegd in de richtlijn. De richtsnoeren verwijzen naar de definitie die wordt gegeven door de IEC (International Electrical Commission). Ze definiëren elektrische apparatuur als een item dat wordt gebruikt voor doeleinden zoals opwekking, omzetting, transmissie, distributie of gebruik van elektrische energie, zoals machines, transformatoren, schakelapparatuur en regelapparatuur, meetinstrumenten, beschermingsapparaten, bedradingmateriaal en stroomverbruikende apparatuur.

Veiligheidsdoeleinden

Elektrische apparatuur moet worden gebouwd in overeenstemming met de goede technische praktijk op het gebied van veiligheid die van kracht is in de Europese Unie. Elektrische apparatuur mag ook geen gevaar opleveren voor de gezondheid en veiligheid van personen en huisdieren, of voor eigendommen. Bovendien moet het correct geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt worden voor de toepassingen waarvoor het is ontworpen.

Naast het bovenstaande moeten ook de belangrijkste elementen van de veiligheidsdoeleinden worden nageleefd. Deze veiligheidsdoeleinden zijn:

  • Algemene voorwaarden. Dit betekent dat het materiaal veilig gebruikt kan worden en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Ook moet het materiaal worden geproduceerd zodat het veilig en correct kan worden geassembleerd en aangesloten. Ten slotte moet het materiaal zo ontworpen en vervaardigd zijn dat het bescherming biedt tegen de hierboven genoemde gevaren, op voorwaarde dat het materiaal wordt gebruikt waarvoor het is gemaakt en adequaat wordt onderhouden.
  • Bescherming tegen gevaren die voortkomen uit elektrische apparatuur. Dit betekent dat personen en huisdieren adequaat beschermd moeten worden tegen het gevaar van lichamelijk letsel of andere schade die veroorzaakt kan worden door direct of indirect contact. Dit betekent ook dat temperaturen, bogen of straling die gevaar kunnen veroorzaken, niet worden geproduceerd. Bovendien worden personen, huisdieren en eigendommen adequaat beschermd tegen niet-elektrische gevaren veroorzaakt door de elektrische apparatuur die door ervaring aan het licht komt. Ten slotte moet de isolatie geschikt zijn voor te voorziene omstandigheden.
  • Bescherming tegen gevaren die veroorzaakt kunnen worden door externe invloeden op elektrische apparatuur. Dit houdt in dat het elektrische materiaal voldoet aan de verwachte mechanische eisen op zo’n manier dat personen, huisdieren en eigendommen niet in gevaar worden gebracht. De elektrische apparatuur moet ook bestand zijn tegen niet-mechanische invloeden onder de verwachte omgevingsomstandigheden, zodanig dat personen, huisdieren en eigendommen niet in gevaar worden gebracht. Ten slotte mag het elektrische materieel personen, huisdieren en eigendommen niet in gevaar brengen onder voorzienbare omstandigheden van overbelasting.

“Conformiteitsbeoordelingsprocedure”

De conformiteitsbeoordelingsprocedure die moet worden gevolgd volgens de richtlijn is de interne productiecontrole. Dit conformiteitsbeoordelingsproces houdt in dat de fabrikant moet voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in de technische documentatie (zie hieronder). De fabrikant moet ook alle noodzakelijke maatregelen nemen, zodat het productieproces en de monitoring ervan ervoor zorgen dat de vervaardigde elektrische apparatuur voldoet aan de technische documentatie en de veiligheidsdoelstellingen van de richtlijn. De fabrikant moet zorgdragen voor de CE-markering, de EU-conformiteitsverklaring en garandeert en verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het betreffende elektrische apparaat voldoet aan de veiligheidsdoeleinden van de Richtlijn.

Technische Documentatie

De Technische Documentatie moet de toepasselijke vereisten specificeren en, voor zover relevant voor de beoordeling, de ontwerpfase, fabricage en werking van het elektrische apparaat behandelen. De technische documentatie moet, indien van toepassing, ten minste de volgende elementen bevatten:

  • Een algemene beschrijving van de elektrische apparatuur; Conceptueel ontwerp en productietekeningen en schema’s van componenten, sub-assemblages, circuits, enzovoort;
  • Beschrijvingen en verklaringen die nodig zijn voor het begrijpen van die tekeningen en schema’s en de werking van de elektrische apparatuur.
  • Een lijst van de geharmoniseerde normen die volledig of gedeeltelijk zijn toegepast, waarvan de verwijzingen zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, of internationale of nationale normen. Indien deze geharmoniseerde normen of internationale of nationale normen niet zijn toegepast, dienen beschrijvingen te worden verstrekt van de aangenomen oplossingen om te voldoen aan de veiligheidsdoelstellingen van deze Richtlijn, inclusief een lijst van andere relevante technische specificaties die zijn toegepast. In geval van gedeeltelijk toegepaste geharmoniseerde normen of internationale of nationale normen, moet de technische documentatie specificeren welke delen zijn toegepast.
  • Resultaten van gemaakte ontwerpberekeningen, uitgevoerde onderzoeken, enzovoort;
  • Test rapporten

Overeenstemming met de Laagspanningsrichtlijn met Certification Experts


Wij zijn hier om fabrikanten te helpen bij het navigeren door het conformiteitsbeoordelingsproces, het voorbereiden van de benodigde documentatie, en het verifiëren dat hun elektrische apparatuur in overeenstemming is met de veiligheidsdoeleinden zoals uiteengezet in de Laagspanningsrichtlijn. Dit zorgt ervoor dat jouw producten met vertrouwen op de EU-markt kunnen worden geïntroduceerd met het CE-keurmerk. Als u aanvullende informatie nodig heeft over deze richtlijn of begeleiding nodig heeft met betrekking tot uw specifieke product, staan onze experts voor u klaar. Neem gerust contact met ons op.

Kennisbank

Aanverwante artikelen

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.