Certification Experts
Artikel

Samenvatting Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU

Nalevingsdeskundige Soufyan Lamdini legt uit

Hier vindt u een samenvatting van de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU/ De Laagspanningsrichtlijn heeft tot doel te waarborgen dat elektrisch materiaal op de markt aan de eisen voldoet die een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en veiligheid van personen en van huisdieren en goederen bieden, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de werking van de interne markt.

Toepassingsgebied

De Richtlijn is van toepassing op elektrisch materiaal bestemd voor een nominale wisselspanning tussen 50 volt en 1000 volt en een nominale gelijkspanning tussen 75 volt en 1500 volt. Deze voltagecijfers refereren naar de elektrische in- of uitgang, niet naar de voltages die binnenin het materiaal voorkomen. Voorbeelden van elektrisch materiaal dat onder de Richtlijn valt zijn: reis adapters, spanningsdetectoren en transformators. Elektrisch materiaal dat niet onder de Richtlijn valt, zijn opgenomen in bijlage II van de Richtlijn. Voorbeelden hiervan zijn: elektriciteitsmeters, voedingen voor elektrische afrasteringen en radio-elektrische storingen.

De definitie voor elektrisch materiaal wordt niet gegeven in de Richtlijn. De Richtlijn refereren naar een definitie die is gegeven door de IEC (Internationale Elektrische Commissie). Zij definiëren elektrisch materiaal als een voorwerp gebruikt voor bepaalde doelen zoals het generen, omzetten, overbrengen, distribueren of gebruik maken van elektrische energie, zoals machines, transformators, schakelmateriaal en controleapparatuur, meetinstrumenten, beschermingsmiddelen, bedradingsmateriaal, materiaal dat stroom gebruikt.

Veiligheidseisen

Elektrisch materiaal moet vervaardigd zijn volgens de regels van goed vakmanschap op het gebied van de veiligheid die in de EU gelden. Elektrisch materiaal moet geen gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van personen en huisdieren, of goederen en het moet juist geïnstalleerd en onderhouden zijn en volgens het beoogd gebruik worden gebruikt.

Bovendien moet er ook worden voldaan aan de hoofdelementen van de veiligheidseisen. Deze veiligheidseisen zijn:

  • Algemene eisen. Het elektrisch materiaal moet worden gebruikt volgens het beoogd gebruik. Ook moet het materiaal zo zijn vervaardigd dat het veilig en degelijk in elkaar kunnen worden gezet en kunnen worden aangesloten. Tot slot moet het materiaal zodanig zijn ontworpen en vervaardigd zodat het materiaal beschermd is tegen de voornoemde gevaren, mits het materiaal is gebruikt in de hoedanigheid waarvoor het is ontworpen en voldoende onderhouden is.
  • Beveiliging tegen gevaren die aan het elektrisch materiaal verbonden kunnen zijn. Personen en huisdieren zijn voldoende beschermd tegen het gevaar van verwonding of ander gevaar wat veroorzaakt wordt door direct of indirect contact. Het materiaal levert geen gevaar op met betrekking tot temperatuur, boog ontladingen of stralingen. Verder zijn personen, huisdieren en voorwerpen voldoende beschermd tegen niet-elektrische gevaren die, naar de ervaring leert, door het elektrische materiaal kunnen worden veroorzaakt. Tot slot moet de isolatie berekend zijn op de te verwachten belastingen.
  • Bescherming tegen de gevaren die kunnen ontstaan door invloeden van buiten op elektrisch materiaal. Het elektrische materiaal moet voldoet aan de gestelde mechanische eisen, zodat personen, huisdieren en voorwerpen geen gevaar lopen. Verder moet het elektrische materiaal bestand zijn tegen niet-mechanische invloeden van de te verwachten milieusituatie, zodat personen, huisdieren en voorwerpen geen gevaar lopen. Tot slot moet het elektrische materiaal personen, huisdieren en goederen niet in gevaar brengen bij een te verwachten overbelasting ervan.


Verplichtingen van de fabrikant

De conformiteitsbeoordelingsprocedure welke gevolgd dient te worden, is de interne productiecontrole. Deze conformiteitsbeoordelingsprocedure houdt in dat de fabrikant dient te zorgen dat de technische documentatie voldoet aan de gestelde eisen daarvoor (zie hieronder). De fabrikant moet ook de noodzakelijke maatregelen nemen zodat het fabricage- en controleproces van het elektrische materiaal voldoet aan de eisen die gesteld worden in de technische documentatie en de veiligheidseisen van de Richtlijn. De fabrikant zal zorgdragen voor de CE-markering en de EU Verklaring van Overeenstemming.

Technische Documentatie

In de technische documentatie worden de toepasselijke eisen vermeld; zij heeft, voor zover relevant voor de beoordeling, betrekking op het ontwerp, de fabricage en de werking van het elektrisch materiaal. De technische documentatie bevat, indien van toepassing, tenminste de volgende elementen:

  • Een algemene beschrijving van het elektrisch materiaal;
  • Ontwerp- en fabricagetekeningen, alsmede schema’s van componenten, onderdelen, circuits enz.;
  • Beschrijvingen en toelichtingen die nodig zijn voor het begrijpen van die tekeningen en schema’s en van de werking van het elektrisch materiaal;
  • Een lijst van de geheel of gedeeltelijk toegepaste geharmoniseerde normen waarvan de referenties in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt of internationale of nationale normen,
  • De resultaten van uitgevoerde ontwerpberekeningen, onderzoeken enz.;

Inwerkingtreding

De lidstaten van de Europese Unie zullen de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen goedkeuren en publiceren die nodig zijn om te kunnen voldoen aan de nieuwe Laagspanningsrichtlijn van 20 april 2016.

 

Heeft dit antwoord u geholpen?

Was this answer helpful?

Gerelateerde vragen

Samenvatting ATEX Richtlijn 2014/34/EU

Hier vindt u een samenvatting van de nieuwe ATEX Richtlijn (2014/34/EU) die op 29 maart 2014 is gepubliceerd in het…

Machine Richtlijn

De machinerichtlijn is de kern van de Europese regelgeving met betrekking tot het reguleren van de machinebouw producten. In deze…

Wilt u meer weten?

Bekijk onze blog voor het laatste nieuws. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Onze experts staan klaar om u verder te helpen.

Ask us for help

Our certification experts will get back to you and answer your concern as soon as possible. The shared information will be treated as confidential.

Stel u vraag aan ons

Onze experts nemen zo snel mogelijk contact met u op om uw vragen te beantwoorden. De gedeelde informatie wordt vertrouwelijk behandeld.