Radio Apparatuur Richtlijn (RED) 2014/53/EU

Door de snelle ontwikkelingen in communicatie apparatuur en door de onduidelijke bepalingen in de huidige regelgeving heeft de Europese Commissie eind 2012 een tekstvoorstel aangeboden voor een wijziging van de huidige Radio- en Telecommunicatie Terminal Equipment Richtlijn 1999/5/EG (hierna: R&TTE) met als resultaat dat men in 2014 tot overeenstemming is gekomen.  De R&TTE Richtlijn wordt vervangen door de nieuwe Radioapparatuur Richtlijn 2014/53/EU (hierna: RED) en zal officieel in werking treden op 13 juni 2016 binnen de Europese Unie.

Verschillen tussen de R&TTE en de Radio Apparatuur Richtlijn (RED) 

De RED is uitgebreider en duidelijker geformuleerd en bevat ook nieuwe elementen waar marktdeelnemers rekening mee moeten houden. De grootste verschillen kunt u hieronder vinden:

  • Eindapparatuur valt niet binnen de werkingssfeer van de RED.
  • Radio- en tv omroepen, welke expliciet werden uitgesloten in de R&TTE, vallen nu binnen de werkingssfeer van de RED.
  • In de RED Richtlijn wordt de bescherming van de gezondheid en veiligheid niet beperkt tot alleen personen, maar wordt verder uitgebreid naar huisdieren. Alhoewel dit ook gold in de R&TTE, wordt het nu expliciet vermeld in de RED.
  • De RED is van toepassing op radioapparatuur welke bewust radiogolven ontvangt of zendt ten behoeve van communicatie en radiodeterminatie, ongeacht de primaire functie van de apparatuur.
  • Radiodeterminatie valt tevens onder de werkingssfeer van de RED; door middel van het uitzenden van radiogolven, kan de positie bepaalt worden.
  • De RED is van toepassing op radioapparatuur die werken bij een frequentie onder de 3000 GHz. In tegenstelling tot de R&TTE, is de RED ook van toepassing op radioapparatuur welke onder de 9 kHz werken.
  • Radioapparatuur welke onder de werkingssfeer valt van de RED, zal niet meer onder de toepassing vallen van de Laagspanningsrichtlijn en EMC Richtlijn; de essentiële vereisten van deze Richtlijnen zijn gecoverd door de essentiële vereisten uit de RED.
  • Een vereiste vanuit de RED Richtlijn is dat radioapparatuur zo geconstrueerd moet zijn dat de radioapparatuur het radiospectrum zowel effectief gebruikt als een efficiënt gebruik van het radiospectrum ondersteunt met als doel schadelijke interferentie te voorkomen. Het efficiënt gebruik maken van het radiospectrum betekent dat niet alleen zenders effectief moeten zijn, maar ook de ontvangers. Dit betekent dat er voor ontvangers ook eisen worden gesteld.

RED en de verplichtingen van de fabrikant 

De verplichtingen van fabrikanten, gemachtigden, importeur en distributeurs worden in de RED duidelijk aangegeven. Daarnaast worden er eisen aan de label/verpakking gesteld, waarbij de NAW-gegevens van de importeur/distributeur vermeld moeten worden.

Certification Experts 

Onze experts hebben kennis van alle richtlijnen en eisen omtrent product wetgeving. Wij helpen bedrijven in het kader van product veiligheid en om te voldoen aan alle EU eisen. Neem contact op met onze experts, en vraag om meer informatie.